ช่วยรักษา, . (2018). ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, 3(2), 32-41. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/85