อุปรี, กุลชาติ. " รูปแบบนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3" วารสารวิชาการ [Online], Volume 3 Number 2 (23 February 2018)