อัคราช, . (2018). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, 3(2), 81-88. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/90