แก่นท้าว, ธนวิชญ์. " การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" วารสารวิชาการ [Online], Volume 3 Number 2 (23 February 2018)