ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป

Understanding Personal Income Tax Planning For Employees of Kunalai Group

  • สุภาภรณ์ จุลวัฒฑกะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • ประภัสสระ กิตติมโนรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Abstract

บทคัดย่อ        


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือคุณาลัย กรุ๊ป 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารในเครือคุณาลัยกรุ๊ป จำนวน 12 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และเชิงปริมาณ ประชากรคือ พนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป จำนวน 157 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสหสัมพันธ์แบบไคสแควร์


ผลการศึกษาพบว่า   1. พนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ปมีความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้านหน้าที่ทางภาษีอากร การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้านรายได้ และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้านรายจ่าย ตามลำดับ

  2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทำงาน และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 

Abstract


The purposes of this research were: 1) to study understanding personal income tax planning for employees of Kunalai Group 2) to study the relationships of personal factors with understanding personal income tax planning for employees of Kunalai Group by used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. Key informants was 12 the research instruments were 1) questionnaire 2) Interview data were analyzed by content analysis. And in quantitative research population was 157 sample sampling method sample random sampling the research instruments were questionnaire. The data were analyzed by using computer software package. The statistics used in data analysis were percentage and Chi-Square statistic.


The results were as follows:  1. The analytic results of understanding personal income tax planning for employees of Kunalai Group at low level, from highest to lowest mean scores as follows, planning personal income tax on tax duties, planning personal income tax on income, and personal income tax planning respectively.


2 The hypothesis testing found that gender, age, education, marital status, work experience, and revenue, the positively unrelated to understanding personal income tax planning for employees of Kunalai Group. The statistic significant was .05


 


 

Published
2018-07-27
How to Cite
จุลวัฒฑกะ, สุภาภรณ์; กิตติมโนรม, ประภัสสระ. ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 69-76, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/10>. Date accessed: 24 july 2019.