การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL plus

The Development of Learning on Reading for Comprehension of Matthayomsuksa 2 Students Taugth by Cooperative Learning Stad Technique With Kwl Plus

  • วรัญญา บุรินทร์รัตน์

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนสมุทรสาคร วุฒิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ก????าลังเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ จับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจ ความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ 3)แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)


        ผลการศึกษาพบว่า  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01

  2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ เรียนรู้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus โดยภาพรวมอย่ใูนระดับเห็นด้วยมาก


 Abstract
          The purposes of this research were to : 1) to compare the achievement in reading for comprehension of Matthayomsuksa 2 students before and after taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus. 2) to study Matthayomsuksa 2’ opinions taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus This research was an experimental research. One-Group Pretest-Posttest design was used. The Sample used in this study are students from Matthayomsuksa 2/5 SamutsakornWuttichai School who are studying semester 2 2016 consisted of the 30 students which is derived from a simple random sampling by means of a lottery.
          The research instruments were : reading for comprehension’s lesson plan taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus, reading for comprehension’s test and the questionnaire on opinions toward taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus. The data were analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent.
          The results of this research were as follow :  1. The average scores of achievement in reading for comprehension of Matthayomsuksa 2 students before and after taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus in the post-test were higher than pre-test scores were statistically signiicant at the .01 level.

  2. The opinions of the Matthayomsuksa 2 students toward taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus were at a high level agreement.

Author Biography

วรัญญา บุรินทร์รัตน์

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

Published
2018-02-23
How to Cite
บุรินทร์รัตน์, วรัญญา. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL plus. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 163-171, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/120>. Date accessed: 20 feb. 2019.