มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกัน วินาศภัย: ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ....

Legal Measures In Respect Of Supervision And Inspection Of Loss Insurance Company: Analysis Of Draft Of The Loss Insurance ACT B.E. ......

  • สุนทรียา คเชนทรกำแหง, รุ่งแสง กฤตยพงษ์ และประมวล จันทร์ชีวะ

Abstract

              วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... ในส่วนของการกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ใน ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งยังคงมีบทบัญญัติ กฎหมายบางมาตราที่ต้องการผลวิเคราะห์เพื่อนำไป ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในระดับนิติบัญญัติ ทั้งนี้ในส่วนของ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องการกำกับ แล และการตรวจสอบบริษัท ตามร่างพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. .... นั้นพบว่า ยังมีข้อบกพร่องของ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัยของ ประเทศไทย ไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์ แข่งขันในปัจจุบันและหลักสากลของต่างประเทศ จึงจำเป็น ต้องศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดัง กล่าว เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขร่างพระราช บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... ในส่วนการกำกับดูแล และตรวจสอบบริษัท
             จากการศึกษา พบว่ากฎหมายตามร่างพระราช บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการกำกับดูแล และตรวจสอบบริษัทในบางเรื่อง ถือได้ว่าเป็นหลักการที่ดีสามารถนำมาปฏิบัติที่ได้ผล แต่ยัง คงมีอยู่บางกรณีเช่นกันที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และหลักสากล
            จึงสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในร่าง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... เพื่อให้เป็น กฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในอนาคต ดังนี้
           1. หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้หน่วยงานที่กำกับดูแล มีอำนาจจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ตามมาตร 89 และ มาตรา 90 ในร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .… ซ้ำซ้อนกับมาตรา 38(17) ในร่างพระราชบัญญัติเดียวกัน ควรยกเลิกมาตรา 89 และมาตรา 90 ทั้งมาตราเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรา 38(17) ซึ่งให้อำนาจกรรมการไว้มากมาย อยู่แล้ว สำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการอื่นใด หรือการประกาศกำหนดอื่นใด หากต้องการเน้นย้ำให้ทางบริษัท ฯ ประกันวินาศภัยต้องมีก็สามารถออกเป็นข้อบังคับของ คณะกรรมการได้
           2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเข้า ตรวจสอบกิจการ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 91 ในร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .… จำกัดสิทธิ์การเข้าตรวจให้สามารถเข้าตรวจได้เฉพาะใน เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น
          ควรอำนวยความสะดวกให้กับนายทะเบียนและ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบกิจการและฐานะ การเงินในการเข้าตรวจสอบกิจการโดยหากได้เข้าไปและ ลงมือทำการตรวจสอบแล้ว ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จจะ กระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของสถาน ที่นั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน มาตรา 85 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 264
           3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้อำนาจในการตรวจ สอบกิจการ ตามมาตรา 91 ในร่างพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. .… ได้ให้อำนาจการตรวจสอบไว้เฉพาะ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ตามมาตรา 82 การเข้าตรวจสอบอาจจะมี ผู้สอบบัญชี นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย หรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ นายทะเบียนแต่งตั้งเข้าร่วมในการตรวจสอบด้วยให้มีอำนาจตามที่นายทะเบียนกำหนด
           ควรให้อำนาจแก่บุคคลที่นายทะเบียนแต่งตั้ง ในการตรวจสอบกิจการเทียบเท่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบกิจการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าตรวจสอบและความสอดคล้องของกฎหมายโดยใช้ แนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน มาตรา 85 ที่ให้อำนาจแก่บุคคลภายนอกที่เข้าตรวจสอบเช่นเดียวกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย


 Abstract
           The objectives of this thesis are to study and analyze the Draft of The LOSS Insurance Act B.E. .... in respect of the supervision and controls of insurance company. Since the draft law is in the process of being presented to the Cabinet with some legislative provisions that require analytical results for further amendment at the legislative level. As for the relevant insurance law and company inspection according to the draft The LOSS Insurance Act BE ...., Some defective provisions in respect of company supervision and inspection of companies in Thailand are found and not suitable and not in line with current situation and international principles. Therefore, it is necessary to conduct a comparative study and analysis on the criteria to provide guidance on the amendment of The LOSS Insurance Act B.E. .... to the part of the company supervision and inspection.
           From the study, it was found that the Draft The LOSS Insurance Act B.E..... and related laws in the area of company supervision and inspection in some cases are regarded as a good principle that can effectively be implemented but there are still some cases that are inconsistent with current situation and international principles.
           The provisions of the Draft of The LOSS Insurance Act B.E..... should therefore be improved and amended to be a laws eficiently enforceable in the future as follows:
           1. The guidelines that require regulatory agencies to have the authority to establish additional commission in accordance with Sections 89 and 90 of the Insurance Act. B.E ...… is redundant with Section 38 (17) in the same Act.
           Sections 89 and 90 should be revoked so Section 38 (17) would not be overlapped. Section 38 (17) provides plenty authority to establish the audit committee, corporate governance committee, and any other committee or announcement. If there is a need to emphasize required by insurance companies, it can be done by issuing board regulations.
           2. Rules concerning restrictions on the monitoring operations, registrar, and staffs under Section 91 of the Insurance Act B.E...... Restricting the audit can only be done from dawn to dusk.
          Facilitations should be provided to the registrar and the oficer with the authority to inspect the business and inancial position of the business when the inspection has been started but is not inished, it will be done at night or outside the business hours of that facility only after having obtained permission from the Ofice of Insurance Commission according to the Financial Institutions Act, Section 85 and Section 264 of the Securities Exchange Act.
            3. The Regulations relating to the audit authority under Section 91 of the Insurance Act B.E.…. providing the audit authority only to the registrar and the authorized oficer. However, under Section 82, the audit may be participated by an auditor, an actuary, or a specialist appointed by the registrar.
          Individuals appointed by the registrar should be empowered to perform the audit equivalent to the oficer in the audit to facilitate the auditor and be consistent with the law by using the same guideline as the Financial Institutions Act, Section 85 the empowers outsiders to perform the audit equivalent to the appointed oficer. 

Author Biography

สุนทรียา คเชนทรกำแหง, รุ่งแสง กฤตยพงษ์ และประมวล จันทร์ชีวะ

*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

Published
2018-02-23
How to Cite
และประมวล จันทร์ชีวะ, สุนทรียา คเชนทรกำแหง, รุ่งแสง กฤตยพงษ์. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกัน วินาศภัย: ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ..... วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 172-180, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/121>. Date accessed: 20 feb. 2019.