การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

Internal Quality Assurance Implementation of Small Sized-school Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Ofice

  • วีระศักดิ์ นาคะอินทร์, ทวี วาจาสัตย์ และสาริศา เจนเขว้า

Abstract

              การวิจัยการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการ ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก 2.พัฒนารูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 3.นำเสนอรูปแบบ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร จำนวน 318 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 159 คน และครูผู้รับ ผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ ประเมินรูปแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนที่หนึ่งเก็บ
              ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินการประกัน คุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร ส่วนที่สองเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ส่วนที่สาม เก็บข้อมูลจากการประเมินรูปแบบ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร โดยวิธีการสัมมนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า
              1) สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ในปัจจุบัน พบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่ มาก ทุกขั้นตอน และทุกด้าน จากการพิจารณาข้อมูลการ ศึกษาเชิงสำรวจ พบว่า ผู้อ????านวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการดำเนินการเป็นระยะตามความเหมาะสมเนื่องจากมี ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ โดยมี หลักการที่สำคัญคือ การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือ ในการดำเนินการ
              2) ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินการประกัน คุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร มีแนวทางการพัฒนารูปแบบตามขั้นตอนสำคัญ 4 ด้าน 7 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ประกอบด้วย บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ , ด้านการดำเนินการ ประกอบ ด้วย การวางแผนการปฏิบัติงาน และการดำเนินการตาม แผน , ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย การตรวจสอบการ ประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน, ด้านการรายงานผล ประกอบด้วย การจัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง
              3) ผลการประเมินรูปแบบการดำเนินการประกัน คุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด สกลนคร โดยการประเมินจากผู้ทูรงคณวุฒิ และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร มีความ เป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้มีความเหมาะสมและ มีความถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน ์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68), ด้านความเป็นไปได้ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X = 4.44) , ด้านความเหมาะสม พบว่า ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) และด้านความถูกต้อง พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X = 4.24)


 Abstract
                  Internal Quality Assurance Implementation of Small Sized-school Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Ofice Weerasak Nakha-in The research entitled, “Internal Quality Assurance Implementation of Small Sized-school Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Ofice, ”aimed 1) to study the state of internal quality assurance implementation of small sized-school administrators, 2) to develop the internal quality assurance implementation model of small sized-school administrators, and 3) to present the internal quality assurance implementation model of small sized-school administrators under Sakon Nakhonprimary Educational Service Area Ofice.
                   The samples used in this research were 318, i.e. 159 school administrators and 159 teachers who were responsible for the internal quality assurance of small sized-schools. The instruments used in this research were the questionnaire and model evaluation. The data collection was from three parts, that is, the irst part dealing with the questionnaire about the internal quality assurance implementation of small sized-school administrators under Sakon Nakhonprimary Educational Service Area Ofice, whereas the second part dealing with relevant people and experts, who participated in the focus group discussion, and the last part was the data collected from a connoisseurship seminar on the model evaluation of the internal quality assurance implementation of small sized-school administrators under Sakon Nakhonprimary Educational Service Area Ofice. The statistics used in this research were frequency, mean, percentage, standard deviation and descriptive analysis. The research indings revealed that
                 1. The state of internal quality assurance implementation of small sized-school administrators overall were at high level in every step and aspect. The small sized-school administrators had appropriately implemented the internal quality assurance from time to time since there were many factors contributing to the implementation. The key principles of internal quality assurance implementation were integration and implemented participation. Morevere, it was supported by the Ofice of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area.
                 2. The internal quality assurance implementation model development of small sized-school administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Ofice consisted of 4 aspects, namely, preparation aspect dealing with personel and other resources; implementation aspect dealing with working plan and plan implementation; monitoring aspect dealing with evaluation monitoring and improvement of  evaluation results; and results reporting dealing with self-assessment report making.
                 3. The results of model evaluation by the relevant people and connoisseurs found that the model of internal quality assurance implementation of small sized-school administrators was useful, possible, appropriate, and correct; overall were at the high level. When each aspect was considered, it was found that the usefulness aspect was at the highest level, while the possibility aspect, appropriateness aspect, and correctness aspect all were at high level.

Author Biography

วีระศักดิ์ นาคะอินทร์, ทวี วาจาสัตย์ และสาริศา เจนเขว้า

*หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
***อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

Published
2018-02-24
How to Cite
และสาริศา เจนเขว้า, วีระศักดิ์ นาคะอินทร์, ทวี วาจาสัตย์. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 181-193, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/122>. Date accessed: 20 feb. 2019.