การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R

The Development of Critical Reading Ability of Mathayomsuksa 3 Students Taught by SQ4R Teaching Method.

  • สิริพร รัตนมุง, อธิกมาส มากจุ้ย

Abstract

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)พัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดย วิธีสอนแบบ SQ4R 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบSQ4R ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกล่มุ เดียวสอบก่อน และสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่2 ปีการ ศึกษา 2559 จำนวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 507 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จำนวน 46 คน คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดความสามารถ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิด เห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบSQ4R การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนี ความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าความเชื่อมั่นคะแนนความ สามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ จัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (x), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent)
          ผลการศึกษาพบว่า
          1.ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
          2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบSQ4R โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก


Abstract
          The purposes of this research were to study : 1) develop critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method of pretest and posttest, and 2) study mathayomsuksa 3 students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching method. research methodology is The pre-experimental design was one group pretest-posttest design, population was mathayomsuksa 3 students of Rachineeburana School in Nakornpathom in second semester of 2016. sample size were 46 mathayomsuksa 3 students of Rachineeburana School in Nakornpathom. sampling method is Simple Random Sampling the research instruments were lesson plan of the critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method, comprehensive test for critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method and a questionare for mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method The data were analyzed by used IOC, dificulty, reliability, pretest-posttest of critical reading ability and mathayomsuksa 3 students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching method. The statistics used in data analysis by mean (x), standard deviation (s.d.) and t-test dependent.
           The results were as follows:
          1.The posttest critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method was higher than the pretest, there was statistically signiicant at .05 level.
          2.The mathayomsuksa 3 students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching method were at high level.

Author Biography

สิริพร รัตนมุง, อธิกมาส มากจุ้ย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-02-24
How to Cite
อธิกมาส มากจุ้ย, สิริพร รัตนมุง,. การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 194-203, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/123>. Date accessed: 20 feb. 2019.