ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Artiicial Intelligence and Industrial Revolution 4

  • พอตา วุฒิพรชัย ,เพ็ญศรี บางบอน และรุจิภา สินสมบูรณ์ทอง

Abstract

        ปัญญาประดิษฐ์ (Artiicial Intelligence : AI) คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีพื้นฐานมาจากวิชาวิทยา การคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป้าหมายคือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรม เลียนแบบมนุษย์ รวมทั้งเลียนแบบความเป็นอัจฉริยะของ มนุษย์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและระบบผลิตที่มี ความแตกต่างจากเดิม จากระบบการผลิตที่ทำกันภายใน ครอบครัว จึงทำให้การผลิตทำได้จำกัด และไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ซึ่งในอดีตนั้นนายทุนจะซื้อวัตถุดิบ แล้วนำ ไปแจกจ่ายให้กับครอบครว รับไปทำแล้วตัวพ่อค้า เองจึงมารับซื้อสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วไปขาย ในส่วนของคนงานก็จะ ได้รับค่าจ้างตอบแทน การผลิตในรูปแบบเดิมนั้น จะต้อง ใช้แรงงานคน และแรงงานสัตว์เป็นหลัก รวมไปถึงการใช้ พลังงานจากธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือแบบง่าย ๆ ไป จนถึงแบบที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนขยายใหญ่ ขึ้นจนกลายเป็น ระบบการผลิตในระบบโรงงาน (Factory System) ซึ่งการผลิตเดิมซึ่งเป็นการผลิตภายในครอบครัว ก็ค่อย ๆ ลดความสำคัญลงไป


 Abstract
            Artiicial Intelligence (AI) is the science of science and technology based on the science. Computer, biology, psychology, linguistics, mathematics, and engineering. The goal is to d evelop computer systems for human imitation. And imitate the genius of man. INDUSTRIAL REVOLUTION means changing the way production and production systems are different from the original. The production system is made within the family. The production is limited. And not enough to meet. In the past, capitalists will buy raw materials. Then distribute to the family to do. Then the merchant himself to buy the inished goods and then sell. The workers will receive compensation. Production in the original form. Will need to labor And animal labor. Including the use of natural energy. And the use of simple tools to the more complex. It grew to become. The production system in the factory (FACTORY SYSTEM), the original production, which is produced within the family, is gradually reduced signiicantly.

Author Biography

พอตา วุฒิพรชัย ,เพ็ญศรี บางบอน และรุจิภา สินสมบูรณ์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Published
2018-02-24
How to Cite
และรุจิภา สินสมบูรณ์ทอง, พอตา วุฒิพรชัย ,เพ็ญศรี บางบอน. ระบบปัญญาประดิษฐ์กับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 213-218, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/125>. Date accessed: 20 feb. 2019.