แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรด้วยวิถีมุสลิม

Marketing trend in Friendly Muslim tourism

  • ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ นักวิชาการอิสระ
  • อาภาภรณ์ หาโส๊ะ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • สุชาติ ค้าทางชล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

         บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงลักษณะของตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมหรือการท่องเที่ยวฮาลาล และแนวโน้มของตลาดกลุ่มนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดของโลก โดยมีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลุ่มมิลเลนเนียล (Muslim Millennial Travelers : MMTs) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และส่งผลต่อผู้ให้บริการทั้งในด้านการพัฒนาบุคคลากรและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยมีข้อมูลที่นำเสนอเป็นการวิเคราะห์ การวิจัย และการสำรวจของเครสเซนท์ เรทติ้ง (CrescentRating) และผู้เขียนได้นำเสนองานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมุสลิมหรือการท่องเที่ยวฮาลาลและวิเคราะห์ในเรื่องสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการทำการตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมหรือการท่องเที่ยวฮาลาลในบริบทประเทศไทย


Abtract


           This article provides readers with information concerning features and trends of Muslim or Halal tourism. Muslim tourism is one of the fastest-growing market in tourism industry and one of which tourists spend the most. Tourists from The Muslim Millennial travelers: MMTs, are main drive. This group of tourists has characteristics that affect service providers in the aspect of personnel and artificial intelligence development as shown in analysis, research and Crescent Ratings survey.
          The author has presented research in Thailand on Halal tourism and analyzed the important things to do in Muslim or Halal tourism market in Thailand context.

Published
2018-07-31
How to Cite
แสนเย็น, ทักษิณา et al. แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรด้วยวิถีมุสลิม. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 286-297, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/127>. Date accessed: 19 june 2019.