ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Factors Affecting the Competitivenessof Small and Medium Muslim Entrepreneur in Three Southern Border Provinces

  • มีเดียน จูมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Abstract

บทคัดย่อ


              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1). เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2). เพื่อศึกษาระดับของมุมมองของศาสนาอิสลาม ความสามารถทางการตลาด การพัฒนาสินค้า ความสามารถในการปรับตัว และกลยุทธ์การแข่งขันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมุมมองของศาสนาอิสลาม ความสามารถทางการตลาด ความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาสินค้า ความสามารถในการปรับตัว และกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


               การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 384 ราย โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC และโปรแกรม LISREL จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน พบปัจจัยสำคัญจำนวน 5 ปัจจัย ดังนี้ มุมมองศาสนาอิสลาม ความสามารถทางการตลาด ความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาสินค้า และกลยุทธ์การแข่งขัน โดยนำปัจจัยดังกล่าวมาตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความสามารถในการแข่งขัน หลังจากการปรับรูปแบบดังกล่าวทำให้โมเดลสมมุติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (chi-square) เท่ากับ 704.62 ค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.00 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 283 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (relative chisquare) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไคสแควร์กับจำนวนองศาอิสระ (χ²/df) มีค่าเท่ากับ 2.489 ถึงแม้จะมีค่าเกิน 2.00 แต่ก็ไม่เกิน 5 จึงยอมรับได้ในทางสถิติ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่าโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.062 ถึงแม้จะมีค่าเกินกว่า 0.05 แต่ก็อยู่ในระดับที่ดี ยอมรับได้ในทางสถิติ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.92 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) = 0.91 จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้วในภาพรวมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์            


              ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสมมติฐานเพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน มีผลดังนี้ (1) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (2) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (3) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาสินค้าอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (4) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (5) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (6) ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (7) ความสามารถในการปรับตัวไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน (8) การพัฒนาสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (9) กลยุทธ์การแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (10) มุมมองศาสนาอิสลามมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงสาเหตุต่อความสามารถในการแข่งขันผ่านความสามารถทางการตลาด ความสามารถในการปรับตัว การพัฒนาสินค้า และกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01


Abstract


              In this research, the researcher examines the causal influences of factors on the competitiveness of small and medium sized Muslim entrepreneurs in three provinces south border of Thailand.


              In carrying out this investigation, the researcher collected data from 384 small and medium Muslim entrepreneurs in order to develop an appropriate structural equation model (SEM). Subsequently the data were analyzed by applications of the Statistical Product and Service Solutions for Personal Computers (SPSS/PC) software program and the linear structural relations (LISREL) software program.


              In studying the factors influencing competitiveness, the researcher found that there were five major factors: Islamic perspective; marketing capability; adaptability; product development and competitive strategy. In determining the causal influences of these major factors, the researcher found the following: The adjusted model showed congruence with empirical data at a good level with Chi-square = 704.62, df = 283, (χ²/df) = 2.489 although it is over 2.00 but not more than 5. it is acceptable to statistically, P-value = 0.00, GFI = 0.92, AGFI = 0.91 and RMSEA = 0.062 even though it is above 0.05 but it is at a good level and acceptable in statistical terms. The results show that the modified equation model in the overall corresponds to the empirical data.


              Findings are as follows: Islamic perspective exhibited positive direct influence on marketing capability at the statistically significant level of .01. Islamic perspective evinced positive direct influence on adaptability at the statistically significant level of .01. Islamic perspective exhibited positive direct influence on product development at the statistically significant level of .01. Islamic perspective evinced positive direct influence on competitive strategic at the statistically significant level of .01. Islamic perspective displayed positive direct influence on competitive advantage at the statistically significant level of .01. Marketing capability showed positive direct influence on competitive advantage at the statistically significant level of .05. Adaptability evinced positive direct influence on competitive strategic at the statistically significant level of .01. Product development displayed positive direct influence on competitive advantage at the statistically significant level of .01. Competitive strategy exhibited positive direct influence on competitive advantage at the statistically significant level of .01. Finally, Islamic perspective displayed positive indirect influence on competitive advantage through marketing capability, adaptability, product development and competitive strategy at the statistically significant level of .01.

Published
2018-07-29
How to Cite
จูมะ, มีเดียน. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 218-230, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/129>. Date accessed: 19 june 2019.