ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Factors Affecting The Professional Skills of Certified Public Accountants and Tax Auditors

  • สุรเดช เล็กแจ้ง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract

บทคัดย่อ


การครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กลุ่มตัวอย่างคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 354 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ


ผลการวิจัย พบว่า (1) ความรู้ทางวิชาชีพ ประสบการณ์จากการทำงาน และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทางบวกต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.357, 0.209 และ 0.353 ตามลำดับ และ (2) ความรู้ทางวิชาชีพ ประสบการณ์จากการทำงาน และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทางบวกต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.532, 0.174 และ 0.239 ตามลำดับ


 Abstract


The purpose of this study is (1) professional knowledge, work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants and (2) professional knowledge, work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of tax auditors. The samples are 354 licensed auditor in Bangkok the questionnaires conduct collection the data then analysis by statistics such as frequency, percentage, SD and multiple regression analysis.


   The result indicated that: (1) professional knowledge work experience and continuous professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants, with regression coefficients of 0.357, 0.209 and 0.353, respectively, and (2) professional knowledge. Work experience and continuous professional development have positive impact the professional skills of the tax auditor. The coefficients of regression were 0.532, 0.174 and 0.239, respectively.


 


 

Published
2018-07-26
How to Cite
เล็กแจ้ง, สุรเดช; เพ็ญวุฒิกุล, ประเวศ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 51-68, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/13>. Date accessed: 19 june 2019.