การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Community Waste Management Of Sansuk Municipality, Sriracha District, Chonburi Province

  • อนันต์ โพธิกุล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการดำเนินการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(2) เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น / จุดอ่อนในการบริหารจัดการขยะของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในแง่ของนโยบาย กฎหมาย การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีและพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน


วิธีดำเนินการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) เป็นหลัก พร้อมทั้งใช้การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การสังเกต (Observation) และการศึกษาดูงานการจัดการขยะของชุมชน


ผลการศึกษา พบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอ       ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้แผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้หลักการ   3 Rs หรือ 3ช คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ประชารัฐ”เป็นแนวทางในการบริหาร มีการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้ดังนี้ (1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะต้นทาง ใช้การรณรงค์สร้างวินัย สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน รู้ถึงความรับผิดชอบที่จะช่วยกันในการกำจัดขยะ (2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะกลางทาง ใช้กำกับดูแลและการควบคุมมิให้ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างขนถ่าย ควบคุมสิ่งแวดล้อมป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียไหลลงถนน ป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยตกหล่นในขณะขนส่งเป็นต้น การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยใช้การจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และดำเนินการเองในการเก็บขนขยะชายหาด และ (3) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะปลายทาง มีการบริหารจัดการใช้ระบบการฝังกลบตามหลักการสุขาภิบาล (แซนิทารี่ แลนด์ฟิลล์: Sanitary Landfill) ทำปุ๋ยหมัก หมักผลิตแก๊ส เผาในเตาเผาเฉพาะขยะติดเชื้อ และระบบขนถ่ายขยะมูลฝอย


ข้อเสนอแนะ (1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสในการเลือกวิธีกำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโดยการให้สัมปทาน (Concession Agreements) เป็นรูปแบบ BOT (Build, Operate, Transfer) (2) ควรส่งเสริมให้ท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติของเทศบาล หรือมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ภาครัฐลงทุนกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทั้งระบบ รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste) รัฐควรอำนวยความสะดวกด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้เอกชนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนสนับสนุนให้เอกชนลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีขยะมากเพียงพอกับความคุ้มทุน (3) สนับสนุน หรืออุดหนุนด้านงบประมาณแก่ท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอย ให้สามารถดำเนินการตามมาตรการจัดการในเบื้องต้นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ และวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชน ในแต่ละท้องถิ่นโดยอาจให้ท้องถิ่น (อปท.) มีมาตรการจัดเก็บขยะสดในรูปแบบภาชนะ (ถุง) ที่ท้องถิ่นนั้นกำหนด เช่น อปท. จำหน่ายถุงในร้านสะดวกซื้อ/โชห่วย และประชาชนต้องใช้ถุงนี้เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่จัดเก็บให้ (4) สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบ Moving Grate Incineration ขนาด 600 ตัน/วัน ใช้งบประมาณ 1,200 ล้านบาท ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ขนาด 6-7  เมกะวัตต์ (MWHr) มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบปิด ไม่มีปัญหากลิ่นรบกวน สามารถเผาได้ทั้งขยะแบบเปียกและแห้ง มีระบบควบคุมและบำบัดมลพิษที่ดี และ (5) รัฐควรให้เอกชนมาลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า โดยรัฐต้องสนับสนุนให้เอกชนสามารถมีผลกำไร และมีระยะเวลาคืนทุน เช่น กำหนดค่าไฟฟ้าที่เอกชนขายไฟฟ้าให้ กฟผ. / กฟภ. / กฟน. ได้ในราคาเหมาะสม และสนับสนุนค่า Tipping Fee เพื่อเป็นรายได้ให้เอกชนทดแทนค่ากำจัดขยะด้วยการฝังกลบ ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเผาขยะแล้วนำพลังงานมาผลิตไฟฟ้า สามารถนำขยะสดมาเผาได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิต RDF ดังนั้นรัฐจึงควรสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าว โดยให้นำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาจ่ายเป็นค่า Tipping Fee ทดแทนค่าใช้จ่ายในการผลิต RDF


Abtract


The objective of this study was to investigate the patterns and methods of waste management in Sansuk Municipality, Sriracha, Chonburi. (2) To analyze the strengths and weaknesses of waste management in Sansuk Municipality, Si Racha District. Chonburi in terms of legal policy management. And (3) to provide suggestions for improving the waste management of Sansuk Municipality, Sriracha Municipality, Chonburi and other areas. The similarity.


            The study was a qualitative study in In-Depth Interview, with documentary study, observation and waste management study. Of the community


            The results showed that solid waste management of Sansuk Municipality, Sriracha District, Chonburi Province. Use Action Plan "Clean Province" (2556 - 2560) under the principle of 3 Rs or 3 shifts is less use, reuse and reuse, and the principle of participation of all sectors. "Prachatai" is a management approach. There are 3 stages of operation: (1) Solid waste management Take a disciplined campaign. Raise awareness for the people. Know the responsibility to help each other in the garbage disposal. (2) Intermediate Solid Waste Management Supervise and control not to cause danger during loading and unloading. Environmental controls prevent spoiled water from flowing down the road. Prevent solid waste from being dumped during transportation. Garbage and solid waste collection services are used for private contractors to collect solid waste. (3) waste management at the destination. Sanitary Landfill (Sanitary Landfill) is used to produce composted gas in the incinerator. And waste disposal system.


            Recommendations (1) It should be encouraged and encouraged that local government organizations have the opportunity to select appropriate waste disposal methods for local communities by concession agreements in the form of BOT (Build, Operate, Transfer). The local government is issued. Or waste management measures that are in line with the economic conditions of the community and society. Include the people involved in the monitoring and enforcement of the provisions strictly. Encourage the public sector to invest in the private sector in solid waste management. Hazardous Waste Management should be facilitated by the State, with amendments to laws and regulations. Involve the private sector in the effective implementation of the principles of good governance. It also encourages private investors to invest in large projects. (3) Support or subsidize local budgets with insufficient income for solid waste management. The initial management measures can be implemented as appropriate. And the way of life or the lives of the people. In each locality, the local waste management system (local authority) may be set up in the form of container (bag) at the local authority. And people only need this bag. Otherwise, it will not be stored. (4) The 600 MW / month Moving Grate Incineration project will cost Bt1.2bn, generating 6-7 MW of MWHr. It is a closed system technology. No problem odor. Can burn both wet and dry waste. (5) The state should invest in the establishment of a power plant. The state must encourage private sector to be profitable. There is a payback period, for example, that the private electricity sales to EGAT / PEA / MEA are set at a reasonable price. The Tipping Fee is used to provide income for the private sector to replace landfill waste. At present, waste incineration technology is used to produce electricity. Can bring fresh garbage to burn. Without the cost of producing RDF, the state should support such technology. This cost is paid for the tipping fee to replace the cost of RDF production.


 


 


 


 

Published
2018-07-26
How to Cite
โพธิกุล, อนันต์. การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 107-121, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/130>. Date accessed: 19 june 2019.