การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs

Collaborative Writing Activities through the Google Docs Program to Develop English Writing Skills of Mathayomsuksa 5 Students

  • วิรังรอง สำเภาทิพย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มาลินี ประพิณวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากการใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม Google Docs ในการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/5 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม Google Docs วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) และการวิเคราะห์เนื้อหา     


          ผลการศึกษาพบว่า


          1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนแบบร่วมมือ ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


          2) นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยกลุ่ม A มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” และกลุ่ม B มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดีมาก”


          3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert


 


คำสำคัญ: ทักษะการเขียน การเขียนแบบร่วมมือ การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โปรแกรม Google             Docs


 


ABSTRACT


          This study aims to 1) to develop teaching and learning process for English writing using collaborative writing activities enhanced by the Google Docs program of Mathayomsuksa 5 students 2) to study the students’ English writing development using collaborative writing activities through Google Docs of Mathayomsuksa 5 students 3) to study the perception of Mathayomsuksa 5 students about using collaborative writing activities through Google Docs program.  The design of the study follows a single group experimental design.  The samples consist of 52 students from two groups (Group A and Group B) using a purposive sampling.  The research instruments include the lesson plans for collaborative writing activities through the Google Docs program, writing rubrics and students’ questionnaire.  The data were analyzed using rubric assessment and content analysis.       


          The results were as follows:


          1) The collaborative writing activities through Google Docs of Mathayomsuksa 5 students were found to be suitable for developing the students’ English writing skills and collaborative skills.


          2) English writing and collaborative writing skills of students were improved.  The finding showed that students in Group A performed at “high” level and Group B performed at “good” level.


          3) Students’ satisfaction towards the use of collaborative writing activities through Google Docs was at a high level with a mean of 4.18 on a five-point Likert scale.


 


Key words: Writing Skill, Collaborative Writing, Process - oriented Approach and Google Docs Program

Published
2018-07-29
How to Cite
สำเภาทิพย์, วิรังรอง; ประพิณวงศ์, มาลินี. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 260-278, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/132>. Date accessed: 18 aug. 2019.