การบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

The Budget Administration for the 15 years of free education private schools belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service

  • วัฒนา จินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

Abstract

บทคัดย่อ


          การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี15ปีของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1  2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี15ปีของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 3)เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี15ปีของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research ) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีผู้เขี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเรียนฟรี 15ปี จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารโรงเรียน หรือตัวแทน  และรองผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือตัวแทน โรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 88 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS


          ผลการวิจัย  พบว่า (1)โรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 บริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี15ปีตามกฎระเบียบราชการทุกโรงเรียน  (2)ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน ประเด็นความเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(3.00)   (3)วิธีแก้ปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณฯ โดยโรงเรียนมีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครอง และมีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนให้ทางราชการเพิ่มงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย       


 Abstract


          The research “The Budget Administration for the 15 years of free education private schools belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1.” the objective 1) To study The budget for the 15 years of free education private schools belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1. 2) To study the problem in The budget for the 15 years of free education private schools belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1.  3) To study how to solve problem of The budget for the 15 years of free education private schools belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1.  To use quantitative research by Using a questionnaire created by the experts determine authenticity. The accuracy of the content About 15 years free of charge for 6 issues includes costs related to the teaching and learning, the textbook, the school supplies, uniforms, the development of quality learning activities and other expenses.  Data collection from school administrators or agents and Deputy school administration academic department or agent of private school students, pre-primary, primary, secondary school, high school belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 amount 88 people. Data were analyzed using computer software SPSS.


          The research found that (1)The private school students, pre-primary, primary, secondary school, high school belong to Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 use budget for the 15 years of free belong to government regulations every school.  (2) Problems and obstacles in budget management. The cost of school uniforms issues sufficient to the needs of students the lowest average 3.00.  (3) To solve the problems of budget management by the school are meeting for understanding with parents is the responsibility of parents and suggestion from parents of student that the government increased the budget for the uniforms more than ever because most parents are low income.


 


 

Published
2018-07-26
How to Cite
จินดาวัฒน์, วัฒนา. การบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 10-24, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/146>. Date accessed: 19 june 2019.