คำสั่งทางปกครอง: ความท้าทายในวิชาชีพพยาบาล

Administrative Order: Challenges in Nursing Profession

  • ไพฑูรย์ วุฒิโส คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Abstract

           คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเมื่อพิจารณาจากคำนิยามของคำว่าคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สามารถจำแนกองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของคำสั่งทางปกครองได้ 5 ประการ1) เป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่2) เป็นการใช้อำนาจรัฐ3) เป็นการกำหนดสภาพทางกฎหมาย4) เกิดผลเฉพาะกรณี5) มีผลภายนอกโดยตรงพยาบาลเป็นบุคคลหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง ดังนั้นการวินิจฉัยว่าคำสั่งใดเป็นคำสั่งทางปกครองย่อมเป็นความท้าทายอย่างมากในวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบัน แม้กฎหมายจะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วแต่ในบางกรณียังต้องอาศัยการตีความเป็นอย่างมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พยาบาลสามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง


          An administrative order is an order that has the effect of establishing a juridical relationship and affecting the status of a person's rights or duties. Considering the definition of the term administrative order under Section 5 of the Administrative Procedure Act 1) It is done by the authorities. 2) It is the use of state authority. 3) It is the legal status. 4) The result is the case. 5) There is a direct external effect. May be affected by administrative orders. Therefore, the diagnosis of any order is the administrative order is a challenge in the nursing profession today. Although the law prescribes the rules, but in some cases it also requires a great interpretation. Understanding the diagnosis, it is important for the nurse to diagnose correctly.


 

Published
2018-07-31
How to Cite
วุฒิโส, ไพฑูรย์. คำสั่งทางปกครอง: ความท้าทายในวิชาชีพพยาบาล. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 298-307, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/156>. Date accessed: 19 june 2019.