กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ในจังหวัดลำปาง

The Process of Life’s Insurance on the Five Precepts in Lampang Province

  • สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการสร้างหลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ของจังหวัดลำปาง และ ๓) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  แกนนำ หน่วยงานและองค์กรในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางและประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร ๕๐๐ คนและสัมภาษณ์หน่วยงาน องค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการและรูปแบบการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า


        หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึง จุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยังประโยชน์สุขต่อตนเองทั้งชาตินี้ อันประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร การเก็บรักษาทรัพย์  การคบมิตรที่ดี และการดำเนินชีวิตชอบ   และความมั่นคงอันจะเกิดขึ้นเบื้องหน้าหรือชาติหน้า ประกอบด้วย มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล รู้จักการเสียสละและการมีปัญญาพิจารณาชีวิตที่ถูกต้องอันจะเป็นแนวทางแห่งการดับทุกข์และการสิ้นไปแห่งกิเลสต่อไป 


          ส่วนกระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ในจังหวัดลำปาง จากการวิจัย พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างหลักประกันชีวิต มีดังนี้  ๑) บุคคล : ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกตระหนัก ๒) ครอบครัว: ผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นปู่ ย่า ตา ยายและพ่อแม่ ควรประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน ฝึกฝนให้ใช้หลักการโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาไตร่ตรองถึงคุณค่าการดำรงชีวิต  เพื่อให้อยู่บนรากฐานแห่งความพอดีและเพียงพอต่อการดำรงในโลกปัจจุบัน  ไม่หลงไปตามกระแสของโลกมายา ๓) สังคม : เคารพและเชื่อฟังในกฎสังคม  ไม่คิดร้าย ปองร้าย ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกัน  อีกทั้งยังเป็นรากเหง้าของการสร้างวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน ๔) สื่อ : บทบาทให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคล ชุมชน บุคคลและ


สังคมมีความรู้และเข้าใจย่อมง่ายต่อการปกครองของผู้นำ  ทำให้สังคมอยู่สงบสุขร่มเย็น  ๕) องค์กร :  ปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ตาม  ควรมีการสนับสนุนกิจกรรม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสร้างรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เข้าใจในหลักศีล ๕  เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  สร้างรูปแบบและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามแก่ชุมชน  


        อย่างไรก็ตาม   การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้หลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ดังนี้ ๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์   เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตต่อตนเองและผู้อื่น   เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ๒) เว้นจากการลักขโมย  เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตทรัพย์และเป็นหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจอันส่งผลต่อครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติ  ๓) การเว้นจากการผิดลูกเมียผู้อื่น  เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตด้านคู่ครองและการอยู่ร่วมกันในชุมชน  ๔) เว้นจากการพูดปด พูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อและพูดสอดเสียด  เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคมให้มีความสุขและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ เรียบร้อยและ ๕) เว้นจากการดื่มของมึนเมา เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตเรื่องปัญญาให้เกิดสติพิจารณาความดีงาม  และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นตนเอง   ดังนั้น หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงแก่มนุษย์ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตในเบื้องหน้าต่อไปจนกระทั่งการสิ้นสุดการหมดซึ่งอาสวะกิเลสต่อไป  


ABSTRACT


        The purposes of this research are: 1) To study the Buddhist Insurance’s Creation 2) To study the Process of Buddhist Insurance on Five Precept in Lampang Province and 3) To Analyze the Buddhist Insurance’s Form in Lampang Province. This Research is used the quantitative and qualitative Method. The sampling researching are the leaders, organizations and local government in the city of Lampang Province by using 500 populations of sampling and interview the people and organizations who are involved for analyzing the process and Buddhist’s insurance form  


The result of study is found that:


        According to Buddhism, life’s insurance means the aim of a stable life and health benefits to their existence life as referring to be endowed with energy, to be endowed with vigilance for protection, association with good people and leading a balanced life and ssecurity that be happened in the next life as consisting of right understanding, observing the five precepts, to be sacrificed and using the wisdom to consider the right way to liberate the defilement. 


        As the process of life’s Insurance on the five precepts in Lampang Province; it can be found that; the factors should be created the life’s insurance as: 1) Individual: 1) giving the knowledge, making right understanding and cultivating mind 2) Family: Adult as grandfather, grandmother and parents should perform as the model to children, training the children’s mind to be good conduct 3) Society: respect and conduct on the social rules that can be the root of social culture and tradition in community 4) Media:  giving the correctly information to individual and community, making the peace in society and to be easy for governing of leader 5) Organization: local governments and involved organizations should support the activities, advertising and making the activity’s form for cultivating social mind that can be the enhancing the culture and tradition in society.  However, this study can be analyzed the five precepts to the patterns based on life’s insurance as: 1) to abstain from killing as to be ensured individual, other one and enhancing the morality and ethic 2) to abstain from stealing as to be ensured assets, the economic impact to families, communities and nations, 3) to abstain from sexual misconduct as to be ensured to the partner and living in community 4) to abstain from lying as to be ensured the existence of social life, to make a tidy living in society and 5) to abstain from intoxicating drinks as to be ensured the intellectual life and to be contributed to local culture. So, life’s insurance in Buddhism is the stable security of human for living in the present day and to be secured to life in the Process foreground until the end of defilement.


 

Published
2018-07-26
How to Cite
ศรีปรัชยานนท์, สมจันทร์. กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ในจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 143-153, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/158>. Date accessed: 24 apr. 2019.