การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของนิติบุคคลอาคารชุดในกรุงเทพและปริมณฑล

THE FACILITY MANAGEMENT OF CONDOMINIUM JURISTIC PERSON IN BANGKOK AND METROPOLITAN

  • วิชชุลดา ศรีบุตร 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ชัยวุฒิ จันมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • เกียรติชัย วีรณาณนนท์

Abstract

บทคัดย่อ


                      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารทรัพยากรกายภาพของอาคารชุดบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย คุณภาพที่ดีของอาคารชุดบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพกับคุณภาพที่ดีของอาคารชุดบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มคุณภาพที่ดีของอาคารชุดของบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า


ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท พนักงานนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลขนาดกลาง มีจำนวนพนักงาน 3-4 คน ระยะเวลาในการบริหารงาน 4-6 ปี


การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ พบว่า โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปน้อย ด้านการจัดการทางกายภาพ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านกิจกรรมขององค์การ น้อยที่สุด ตามลำดับ


คุณภาพที่ดีขององค์กร โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อย การตรวจสอบและการประเมินผลอยู่ในระดับสูง การรายงานและผลการดำเนินงาน และด้านขอบเขตความรับผิดชอบน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ


ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพที่ดีของอาคารชุดบริษัทบริหารส่วนกลางนิติบุคคลในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Abstract


                 The objective of this study was to study the Facility Management, and to study the Quality Management, to study the relationship between the Facility Management and Quality Management and the Guidelines for Increasing the Quality of Condominium Management of Asset Management Co.,Ltd. in Thailand.


The research instrument was the questionnaire. Data collected were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. The sampling of this study was 383 individuals, those aged between 21-30 years, graduated with bachelor’s degree, monthly income of 10,001-20,000 bath, those Operational staff, Corporate Medium-sized, 3-4 Officer and those with 4-6 years of working experiences.


The analytic results of the Facility Management of Condominium Management of Asset Management Co.,Ltd. in Thailand from highest to lowest mean scores the respondents had high, ate level, Facility Management, Operational staff, and Organization Activity at low level respectively.


In terms of Quality Management of Condominiums, overall the respondents had high level. The Monitor and Evaluate from highest to lowest mean scores as follows: Report, and Scope at low level respectively.


The results of hypothesis testing showed that the Facility Management  related to the Quality Managemtn of Condominium Management of Asset Management Co.,Ltd. in Thailand were high related. The statistic significant was .05


 

Author Biographies

วิชชุลดา ศรีบุตร, 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ชัยวุฒิ จันมา, หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

เกียรติชัย วีรณาณนนท์

อาจารย์ที่ปรีกษาร่วม

Published
2019-01-22
How to Cite
ศรีบุตร, วิชชุลดา; จันมา, ชัยวุฒิ; วีรณาณนนท์, เกียรติชัย. การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของนิติบุคคลอาคารชุดในกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 233-246, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/162>. Date accessed: 17 sep. 2019.