การทำงานเป็นทีมและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี

Teamwork and Job Satisfaction Effecting Organizational Citizenship Behavior of the Industrial Manufacturing Factory Employees in Pathumthani Province.

  • กฤติเดช นุกูลกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 2) ระดับความพึงพอใจในงาน 3) ระดับความสำคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 4) การทำงานเป็นทีมและความพึงพอใจในงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี จำนวนโรงงานทั้งหมดรวม 3,887 แห่ง คำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ W.G.Cochran (1953) ซึ่งเป็นวิธีคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้โรงงานมาทั้งหมด 30 แห่ง และได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม แห่งละ 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 0.947 ถึง 1.00  ค่าความเชื่อมั่น .940 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 


 


ผลการศึกษาพบว่า  1. ระดับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
    ( x̄= 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วม มีระดับความสำคัญสูงสุด ( x̄= 3.73) รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ในทีมงาน ( x̄= 3.61) และด้านความไว้วางใจ      ( x̄= 3.61) ตามลำดับ

  2. ระดับความพึงพอใจในงานในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนมีระดับความสำคัญสูงสุด ( x̄= 3.70)  รองลงมาคือด้านผู้บังคับบัญชา (  x̄= 3.68) ด้านเพื่อนร่วมงาน ( x̄= 3.61) ด้านสภาพการทำงาน ( x̄= 3.50) ด้านตัวงาน ( x̄= 3.47) และด้านโอกาสความก้าวหน้า (  x̄= 3.46) ตามลำดับ

  3. ระดับความสำคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคำนึงถึงผู้อื่นมีระดับความสำคัญสูงสุด (x̄ = 3.63) รองลงมาคือ ด้านน้ำใจนักกีฬา ( x̄ =  3.59) ด้านสำนึกในหน้าที่ ( x̄= 3.59) ด้านความร่วมมือ ( x̄=  3.64) และด้านความช่วยเหลือ ( x̄ =  3.40) ตามลำดับ

  4. การทำงานเป็นทีมและความพึงพอใจในงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในทางบวก มีความสัมพันธ์ระดับสูง (b = 0.865, β = 0.860) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.860 ค่า (R2) เท่ากับ .740 ได้ร้อยละ 74.0


            ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในทางบวก มีความสัมพันธ์ระดับสูง (b = 0.804, β = 0.904) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.904 ค่า (R2) เท่ากับ .873 ได้ร้อยละ 87.3


            การทำงานเป็นทีมส่งผลต่อความพึงพอใจในงานในทางบวก มีความสัมพันธ์ระดับสูง  (b = 0.840, β = 0.865) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.865 ค่า (R2) เท่ากับ .749 ได้ร้อยละ 74.9


 Abstract


          The objective of this study were to study 1) the significant level of team working, 2) the significant level of job satisfaction, 3) the significant level of organization citizenship behavior, and 4) team working and job satisfaction effecting organization citizenship behavior. The population of the study were industrial manufacturing factory employees working at 3,887 factories in Pathumthani province. The study sample consisted of 385 respondents from 30 factories selected by purposive sampling. Sample size was calculated using W.G.Cochran (1953) Formula. The data were collected by questionnaires. The IOC of the questionnaire was at .947. The reliability of the questionnaire was tested using Cronbach’s Alpha Coefficient which was at .940. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression.


           The study result showed that :


1) The significant of team working of all aspects as a whole were at high level    (  x̄= 3.65).When considered each aspect, it found that objectives and joint goals were the highest (  x̄= 3.73), followed by team working relationship (  x̄= 3.61) and trust  (  x̄= 3.61) respectively


2) The job satisfaction of all aspects as a whole were at high level (  x̄= 3.57). When considered each aspect, it found that compensation was at highest level ( x̄ = 3.70), followed by commander (  x̄= 3.68), colleague (  x̄= 3.61), working condition ( x̄ = 3.50), task ( x̄ = 3.47), and growth opportunity (x̄ = 3.46) respectively.


          3) The significant of organization citizenship behaviors of all aspects as a whole were at high level ( x̄ = 3.57), When considered each aspect, it found that taking into account was the highest ( x̄ = 3.63), followed by sports manship(  x̄= 3.52), realize the duty ( x̄ = 3.59) cooperation (  x̄= 3.64), assistance (  x̄= 3.40) respectively.


4) Job satisfaction and team working effecting the organizational citizenship behavior showed that:


Team working effecting the organizational citizenship behavior was positive and high relationship (b = 0.865,  β=0.860, R2 = 0.74, 74.0%)


               Job satisfaction effecting the organizational citizenship behavior was positive and high relationship (b = 0.804,  β=0.940) with statistically significant difference at .01 (R2 = .873, 87.3%)
              Team working effecting job satisfaction was positive and high relationship with statistically significant difference at .01 (b = 0.840, β = 0.865), R2 = 0.79, 74.9%)


 

Published
2019-01-25
How to Cite
นุกูลกิจ, กฤติเดช. การทำงานเป็นทีมและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 401-412, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/174>. Date accessed: 17 sep. 2019.