การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Good Governance Principle Implementation of Administrators affecting Effectiveness of Lamlukka Sub district Municipality, Pathumthani Province

  • บุญเพ็ง จันทร์งาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยปทุมธานี

Abstract

บทคัดย่อ


            การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ศึกษาระดับประสิทธิผลของเทศบาลตำบล และเพื่อศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลลำลูกกากา จังหวัดปทุมธานี


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรและผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย  พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลลำลูกกากา จังหวัดปทุมธานี รวมถึง ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  กำนัน สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 156  คน โดยทำการศึกษาข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)  ตามแบบของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale)  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ 150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.15 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและประสิทธิผลของเทศบาลตำบล  ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regresstion Analysis) ด้วยวิธี Enter ผลการวิจัย พบว่า  1. การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านหลักการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักประสิทธิผล ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักการมุ่งฉันทามติ และ ด้านหลักการกระจายอำนาจ  ตามลำดับ

  2. ประสิทธิผลของเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ตามลำดับ


3. การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านหลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง และหลักความโปร่งใส ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลักธรรมาภิบาลด้านหลักประสิทธิผล ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักภาระรับผิดชอบ  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 


ด้านหลักการกระจายอำนาจ  ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักการมุ่งฉันทามติ  ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบล อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  ทั้งนี้  สมรรถนะหลักทั้ง 10 ตัวแปรร่วมกันทำนายประสิทธิผลของเทศบาลตำบลได้ร้อยละ 62  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


Abstract


The objectives of this research were to study the level of good governance principle implementation in the administration, to study the level of effectiveness of sub district municipality and to study good governance principle implementation of administrators affecting effectiveness of  Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province.


The sample group consisted of 156 personnels and local leaders of Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province that be composed of local officers , permanent officers , temporary officers of  Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province and the local administrators were duty mayor, secretary , the advisor of mayor , members of sub district municipality, sub district headman, sub district headman assistant, village head and village head assistant. The instrument used for data collection was a 5 point rating scale questionnaire. as Likert’s scale. The researcher collected 150 questionnaires by 96.15 %. After that, the data of good governance principle implementation of administrators affecting effectiveness of  Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province was analyzed by mean and Standard Deviation. Moreover, the analysis of good governance principle implementation of administrators affecting effectiveness of Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province was analyzed  by Multiple Regression Analysis by Enter method.     The study results revealed as follows:  1. Good governance principle implementation of administrators affecting effectiveness of Lamlukka  sub district municipality, Pathumthani province as a whole was at the moderate  When considering individual aspects; ranking in descending order of mean that responsiveness aspect was the highest average, followed by accountability aspect, rule of law aspect, transparency aspect, participation aspect, effective aspect, efficiency aspect, equity aspect, consensus oriented aspect and decentralization aspect respectively. 

  2. Effectiveness of Lamlukka sub district municipality, Pathumthani province as a whole was at the moderate level. When considering individual aspects; ranking in descending order of mean: management aspect, result of operation aspect, job satisfaction aspect , organization development aspect and selection and recruitment aspect respectively.

  3. Good governance principle implementation of administrators on effective aspect, efficiency aspect and transparency aspect had the positive to effectiveness of sub district municipality at .05 level of significance. By good governance principle on accountability aspect, participation aspect, decentralization aspect, rule of law aspect, equity aspect, consensus oriented aspect affecting effectiveness of sub district municipality with no significance. Therefore 10 aspects of core competencies were predicted the effectiveness of sub district municipality by 62 % at .01 level of significance.


 

Published
2019-01-21
How to Cite
จันทร์งาม, บุญเพ็ง. การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 172-180, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/175>. Date accessed: 17 sep. 2019.