ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

PEOPLE’S SATISFACTION TOWARDS PUBLIC SERVICE PROVISION OF MAHASARAKHAM’S PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

  • รัชนิดา ไสยรส อาจารย์พิเศษ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สิทธิพรร์ สุนทร สุนทร อาจารย์ประจำ, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ประจำ, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยงานด้านสาธารณะสุขและงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 963,098 คน (ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ  มีนาคม 2559) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973:727) ได้กลุ่มตัวอย่างงานด้านสาธารณะสุข จำนวน 400 คน และได้กลุ่มตัวอย่างงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 400 คน และงานด้านการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนและครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 7,842 คน ครูจำนวน 545 รวมประชากร 8,387 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973:727) ได้กลุ่มตัวอย่าง 382 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test  และ f-test ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดนัยสำคัญทางสถิติในการเปรียบเทียบที่ระดับ  .05  หากพบว่ามีความแตกต่างกันจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามวิธี  Least  Significant  Difference  (LSD)   


 



  1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.51, S.D.=0.25) คิดเป็นร้อยละ 90.21 และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 งาน คืองานด้านการศึกษา (= 4.57,  S.D. =0.25) คิดเป็นร้อยละ 91.38 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 งานโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อยคือ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( = 4.50, S.D. =0.24) คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ และงานด้านสาธารณะสุข ( = 4.46, S.D. = 0.25) คิดเป็นร้อยละ 89.23

  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน พบว่า


    2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมพบว่า ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


    2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมพบว่า ประชาชน ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


    2.3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันแล้วพบว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าแตกต่างกับปริญญาตรีขึ้นไป และอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป แตกต่างกับปริญญาตรีขึ้นไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจสูงสุด


    2.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมพบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



  1. ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงลำดับค่าความถี่จากมากไปน้อย คือ ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการในเวลาพักเที่ยงต่อผู้มารับบริการที่สำนักงานเพื่อประโยชน์ของผู้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ควรมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา รองลงมาคือควรมีการจัดบัตรคิวเรียงตามลำดับการให้บริการก่อนหลังเพื่อความยุติธรรม ควรลดขั้นตอนในการให้บริการที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อนเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการให้บริการกับประชาชนให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ควรรวบรวมปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป ควรจัดบริเวณภายในสำนักงานให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอและควรจะมีโทรทัศน์ให้ประชาชนดูในขณะที่รอรับบริการ


 Abstract


          This research aims; 1) to examine the level of people’s satisfaction towards the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization. 2) to compare the levels of satisfaction of the people classified by gender, age, educational level and occupation. 3) to propose the recommendations for the better operation of the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization. The sample of the study with regard to public health, community development and social welfare were 963,098 people living in MAHASARAKHAM province (source: statistical legislative system, ministry of interior), and the sample size was determined by resorting to Yamane's formula. (Yamane, 1973:727), as calculated result, the samples were 400 samples from each service respectively, public health, community development and social welfare. For educational services, the population was 7,842 students and 545 teachers or 8,387 people in total from 20 schools under responsibility of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization.


          The collected data were analyzed by descriptive statistics and percentage, mean, mode, T test and F test methods. Comparative statistical significance was set at the level of .05 and Least Significant Difference (LSD) method was used when any difference found.  


          The research findings were;



  1. The level of satisfaction towards the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization was rated at a high level(= 4.51, S.D.=0.25)  or 90.21%, and when classified each aspect  in descending order of degree, the results were as follows: education(= 4.57,  S.D. =0.25) or 91.38%, community development and social welfare ( = 4.50, S.D. =0.24)  or 90.00 % and  public health services( = 4.46, S.D. = 0.25) or 89.23 %.

  2. The analytical results of people’s satisfaction towards the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization in the fiscal year 2016 with regard to the differences of the samples’ age, level of education and career were;


                   2.1 Male and female samples, as a whole, had the same satisfaction level with the statistical significance of .05


                   2.2 The differences of the sample’s age, as a whole, they had the same satisfaction level with the statistical significance of .05


                    2.3 Comparison of the sample’s satisfaction towards the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization with regard to the differences of the samples’ level of education, as a whole, they had different satisfaction level with the statistical significance of .05. And when compared the satisfaction between secondary education graduates with bachelor degree graduates, or between diploma graduates with bachelor degree graduates, it was found that they had different satisfaction level with the statistical significance of .05.


                   2.4 People from different career did not have different satisfaction level with the statistical significance of .05.



  1. People proposed, with regard to the public service of MAHASARAKHAM’s provincial administrative organization in descending order of degree of statistical frequency that; officers should come to work on time and available to serve people also during noon time. Furthermore, Cue cards system should be used, avoid any complicate and duplicate procedure to accelerate service time. Additionally, officers should have enough knowledge in their job and report problems or obstacles while servicing in order that problems be recognized and solved by authorities. Finally, office parlor should be always clean and nice with Television sets.


 


 

Published
2018-07-26
How to Cite
ไสยรส, รัชนิดา; สุนทร, สิทธิพรร์ สุนทร; เกียรติเจริญ, สมเกียรติ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 154-163, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/177>. Date accessed: 19 june 2019.