ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

A Causual Model of Infuence on Strategic Human Resounce Management for Thai’s SME’s

  • สุมนา จันทราช หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Abstract

            บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย 2) ตรวจสอบความ กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเหตุ และ 4) พัฒนาตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) และมีการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 520 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการตลาด สมรรถนะ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นค่า อิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


 Abstract


            The objective of this study were on 1) to study the factor of affecting the model of strategic human resource management for small and medium enterprises in Thailand 2) to modified the empirical information 3) to study the effect of direct and indirect on the causal model and 4) to develop model of strategic human resource management in Thailand. This research was used mixed methods analysis both in qualitative and quantitative methods with 520 samples. The data were analyzed by using structural equation model (SEM). The research found that market orientation, HRM competency, HRM importance and CEO characteristics have significant direct effect to strategic human resource management and have indirect effect by strategic human resource management to business performance which is a statistically significant influence on the level of .01.

Published
2018-07-27
How to Cite
จันทราช, สุมนา; เผ่าพันธุ์, ณัฐสพันธ์. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 92-106, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/183>. Date accessed: 19 june 2019.