ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Factors Influencing Hotel Guestroom Purchase of Working-age Customers via the Internet

  • สิริพร ดงสิงห์ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • ภูชิษา ปันแก้ว สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Abstract

               การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ บริการห้องพักโรงแรม ของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ ห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงานผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาความต้องการในการเลือก ซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


               ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการ วัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คือ ปัจจัยด้านความ สะดวกในการซื้อ ด้านราคา ด้านความต้องการของลูกค้า ด้านการตอบสนองความต้องการ ผลการศึกษาทำให้ ทราบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการในด้าน 1) ด้านความ สะดวกสบาย ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องการให้ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต เพิ่มจำนวนโรงแรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และยอมรับให้มากขึ้น รักษาความสะอาดของห้องพัก ให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพักให้มากขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ บริการ 2) ด้านความเอาใจใส่ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ต้องการให้พนักงานของโรงแรมบริการให้ประทับใจ มีความเต็มใจในการให้บริการ ต้องการให้ฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้มากขึ้น 3) ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องการ ให้เพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลการส่งเสริมการขาย ให้บ่อยขึ้น และหลากหลายช่องทาง เพิ่มโปรโมชั่น สิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ในงานท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการขายกับบัตร เครดิตหรือเครือข่ายมือถือให้มากขึ้น


Abstract
                   This study aims to study the factors influencing the decision making of workingage users to purchase hotel guestroom service through the Internet system and also study the requirements to purchase hotel guestroom service through the Internet. 


                    The finding found that: the ease of purchase, price, client needs and response to customer needs are all influent to the decision making of working-age users to purchase hotel guestroom service through the Internet system. In addition, we found that the working-age users required for development regarding to the comfortability which the users would like those websites to increase the number of well-known and widely acceptable hotels. Moreover, the users also require the cleanness of guestroom to meet a standard and increase in-room facilities to meet the requirements of users. Furthermore, the internet users would like the hotel staff to pay more attention on providing guest services with willingness and heartiness. Besides, the users would like the customer relation instantly react to the prospective problems. Lastly, the internet users would like to increase the various information channels of hotel promotions and also often provide a special promotion to attract customer intention or else continuously attend the booth in the travel fair providing sale promotion with any credit card or mobile network 

Published
2018-07-28
How to Cite
ดงสิงห์, สิริพร; ปันแก้ว, ภูชิษา. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 122-131, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/184>. Date accessed: 19 june 2019.