การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Promotion of Information Technology for Administration of Bang Bua Thong Town Municipality Nonthaburi Province

  • วัชราภรณ์ กลิ่นภู่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • อภิชาติ ศิริบุญญกาล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
  • พันธ์ เจตนลิน อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • ผกาภรณ์ บุสบง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

                  บทความวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการนำเสนอแนวคิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพื่อใช้อธิบายวิธีการ และเหตุผลการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ โดยเพื่อ ศึกษาถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้วิจัยและวิเคราะห์ ด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้เป็นทางเลือกสำหรับ อธิบายความตั้งใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุษย์ ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 


Abstract


              An article on the promoting the use of information technology for administration of Bang Bua Thong Municipality. Nonthaburi Introduce the concept of organizational change. Organizational Change: The concept of adoption of information technology and Information Technology (IT) to describe how and why new information technology is being used by an individual or organization. To study the promotion of information technology for the administration of Bang Bua thong Municipality. Nonthaburi this is a guideline that allows people to study and analyze human behavior as an alternative to explaining their intentions. The human behavior in accepting the use of information technology is more effective.

Published
2018-07-31
How to Cite
กลิ่นภู่, วัชราภรณ์ et al. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 279-285, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/192>. Date accessed: 19 june 2019.