แนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Approach to Development of Safety Management in Bang Bo Power Plant, Bang Bo, Samutprakan Province

  • นพรัตน์ ศรีวงษ์แผน

Abstract

             การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า บางบ่อ ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน และผู้เข้ามา เยี่ยมชม) ที่มีระดับทัศนคติมีต่อการจัดการความ ปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ทั้ง 5 ด้าน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำนวน 3 ท่าน และนำผลที่ได้มาสนทนากลุ่ม Focus Group จำนวน 8 ท่าน เพื่อระดมความคิดเห็นและวิพากษ์ฯ โดยผลการ ศึกษาวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ในการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า ผู้ที่เข้ามาในโรงไฟฟ้า บางบ่อ มีระดับทัศนคติในด้านการจัดการด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด ในเรื่องการ ควบคุมและป้องปรามด้านยาเสพติด โดยมีค่าระดับ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เข้า มาปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบางบ่อ พบว่า หน้าที่ความรับ ผิดชอบมีความแตกต่างกันจะส่งผลแตกต่างต่อระดับ การจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อ ทั้ง 5 ด้าน เนื่องจากหน้าที่การทำงานอาจทำให้มีระดับทัศนคติ ที่แตกตา่ งทางความคิดเห็น เมื่อแยกเปรียบเทียบระดับ การศึกษาที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลแตกต่างต่อ ระดับการจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อด้าน สาธารณภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน และเมื่อแยกเปรียบ เทียบความเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าที่มีต่อการจัดการ ความปลอดภัยในแต่ละด้าน พบว่า ความเกี่ยวข้องกับ โรงไฟฟ้ามีความแตกต่างกันมีผลแตกต่างต่อระดับการ จัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อด้านความ ปลอดภัย ในการทำงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
             ในส่วนผลการศึกษาโดยการสนทนากลุ่มผู้วิจัยพบว่าทางหน่วยงานควรมีการพิจารณาพัฒนาในการจัดการความปลอดภัย ได้แก่การชี้แจงกฎความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Induction) การติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยง การสุ่มตรวจยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศและระดับเสียงในพื้นที่ทำงานการซ้อมแผนฉุกเฉินในเวลากลางคืน และการพิจารณาจัดพื้นที่ในการล้างอุปกรณ์และเครื่องมือที่ปนเปื้อนจากน้ำมันตามลำดับ


Abstract
           
The researcher studied the problem of safety management, which included the population, including those who came to work (the executive, the contractor, the contact person, the coordinator) Attitude to safety management in Bang Bo Power Plant, Bang Bo District, Samutprakarn Province, in five sides. The study was a mixed-use research by Quantitative Research and Qualitative Research with in-depth interviews, and the results of quantitative research as semi-structured interviews. The results of the research were discussed in Focus Group of 8 people to brainstorm and critique. The study found that 326 males or 81.5%, Age of people range is 31-40 year old 144 people or 36.0% of them. With regard to safety management in all five sides, it was found that the people entered in Bang Bo power plant had the lowest level of attitudes in Safety in life and property in drug control and prevention in level average at 3.88. In terms of the personal factors of those who came to work in the Bang Bo power plant, the difference in responsibilities was different to the level of safety management in the power plant from their functional duties; they may have different levels of attitudes, opinions, or insights, as they should be. The different levels of education will have different effects on the level of safety management in some of the power plants, in the areas of emergency and emergency situations, and in separating the relation between the power plants and their safety management. It was found that the relation between the plants in a safe workplace with statistical significance at level 0.05
              The results of the focus group researchers found that the site should consider developing safety management by Safety Induction, CCTV installation in risk areas, drug, and alcohol random sampling test, Monitor the concentration of chemicals in the atmosphere and volume in the work area, rehearse emergency plans at night time. And to determine the area to clean equipment and tools contaminated with oil, respectively.

Author Biography

นพรัตน์ ศรีวงษ์แผน

สาขาการจัดการความปลอดภัย คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Published
2019-01-20
How to Cite
ศรีวงษ์แผน, นพรัตน์. แนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-14, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/205>. Date accessed: 17 sep. 2019.