แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Motivation Affecting the Decision Making to Choose Recreation Activities of Thai Airways Flight Attendants

  • ภาคภูมิ ติลกเลิศ
  • โสมฤทัย สุนธยาธร

Abstract

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม นันทนาการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ในการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการ ตามระเบียบวิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสัญชาติไทย จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี ค่า IOC เท่ากับ 0.85 และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.88 โดยเก็บ ข้อมูลที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการลูกเรือ เขตสนามบิน สุวรรณภูมิ (Operation Center) เมื่อเก็บแบบสอบถาม ครบแล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติสมการ ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานของงาน วิจัย โดยตั้งระดับนัยสำคัญที่ 0.05
         ผลการศึกษาพบว่า
                 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 60 ปี สถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในช่วง 50,001 – 70,000 บาท ตำแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่อง บิน ชาย/หญิง (Air steward/ Air hostess) โดยมีอายุ งานมากกว่า 20 ปี และส่วนใหญ่มีทำกิจกรรมนันทนาการ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นท่องเที่ยวทัศนศึกษา
                 2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจ ภายใน อยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจภายนอก อยู่ใน ระดับปานกลาง
                 3) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีการตัดสินใจเลือก กิจกรรมนันทนาการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
                 4) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติสมการ ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ABSTRACT
                  The purpose of this research aims to study the motivation affecting the decision making to choose recreation activities of Thai Airways flight attendants. The samples used in this study were 400 Thai flight attendants at Thai Airways. Convenience sampling was applied in order to select sample group. This research adopted questionnaires as a main method for data collection with IOC of 0.85 and coefficient alpha equal of 0.88. Questionnaires were collected at the Thai Airways Operation Center. This study also applied statistical data analyses with the determination of patterns in the data such as the frequency, percentage, mean and standard deviation. The researcher used Multiple Linear Regression with statistically significance at 0.01 to test the hypothesis of the research.
                 The results were as follows:
                 1) Most respondents were female, aged between 51-60 years old, being single, graduated in Bachelor degree, monthly income between 50,001 – 70,000 Baht, and working as Air Steward or Air Hostess with more than 20 years of experiences, as well as most of them had recreation activities as travel/field trips within 3 months.
                 2) Overall, Thai Airways flight attendants had high level of motivation to choose recreation activities. They also had high level of intrinsic motivation, in contrast; they had an average level of extrinsic motivation to choose recreation activities.
                 3) Thai Airways flight attendants had, overall, high level of decision making to choose recreation activities.
                 4) Hypothesis testing showed that both intrinsic and extrinsic motivations affecting the decision making to choose recreation activities of Thai Airways flight attendants with statistically significance at 0.05.

Author Biographies

ภาคภูมิ ติลกเลิศ

นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โสมฤทัย สุนธยาธร

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-01-20
How to Cite
ติลกเลิศ, ภาคภูมิ; สุนธยาธร, โสมฤทัย. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนันทนาการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน). วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 31-44, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/207>. Date accessed: 17 sep. 2019.