ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี

The Effective of a Health Promotion of Elderly in Pathumthani Province

  • วลัยนารี พรมลา
  • จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธ์

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และแบบสอบถาม พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหาของโปรแกรม เท่ากับ .88 แบบสอบถาม พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตรวจสอบสอบความ เที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .76 และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ นำไปหาค่าความเชื่อมั่น KR 20 ได้ค่าความเชื่อมั่น .70 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ เปรียบเทียบ (T-test)
ผลการวิจัย
            1. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ใน ระดับมากเพิ่มขึ้นหลังการได้รับโปรแกรม จากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 98 (ก่อน Mean = 20.11, SD. = .79, หลัง Mean = 24.48, SD. = .54) และค่าเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับ โปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (Mean = 24.48) และ ทดสอบค่าที พบว่าความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 (t= 3.18, P=.01)
           2. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เพิ่มขึ้นหลังจากการได้รับโปรแกรมจากร้อยละ 66 เป็นร้อยละ 96 (ก่อน Mean = 2.38, SD. = .89, หลัง Mean = 2.89, SD. = .50) และค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับ โปรแกรมมีค่าเพิ่มขึ้น (Mean = 2.39คะแนน) และ ทดสอบค่าที พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพก่อน และหลังมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t = 3.54, P = .01)

ABSTRACT
            The purposes of this quasi experimental research were to study 1) the effective of a health promotion of elderly in Pathumthani Province. The study samples were purposive sampling consisted of 50 elderly. Data were collected using the demographic data record form, the knowledge of health promotion questionnaire, and the behavior health promotion of elderly questionnaire. The content validity index was at .88, the reliability test was conducted using the result of KR 20 was at .70, and Cronbach’s Alpha Coefficient which were at .76. Descriptive statistics and independent t- test were used for data analysis.
          The results of the study showed that 1) the knowledge of health promotion of elderly after participating in the program were increased from 76% to 98%, and mean knowledge of health promotion of elderly before and after participating in the program were statistically significant difference at .05 (t= 3.18, P=.01). The behavior health promotion of elderly after participating in the program were at increased from 66% to 96%, and the behavior health promotion of elderly before and after participating the program were statistically significant difference at .05 (t= 3.54, P=.01) 

Author Biographies

วลัยนารี พรมลา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

จีระวรรณ์ อุคคกิมาพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2019-01-20
How to Cite
พรมลา, วลัยนารี; อุคคกิมาพันธ์, จีระวรรณ์. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 59-67, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/209>. Date accessed: 17 sep. 2019.