ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Satifaction of Thai tourist in Tourism of Kiriwong, Lansaka, Nakhonsithammarat

  • สุธาสินี วิยาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ชื่นจิตต์ วงษ์พนัส อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

บทคัดย่อ


                        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบความพึงพอใจตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านการบริการ ด้านของที่ระลึกและด้านความปลอดภัยได้รับความพึงพอใจมากส่วนปัจจัยด้านการคมนาคมและด้านบทบาทของรัฐอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบทางประชากรศาสตร์พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจในด้านต่างๆทั้ง 7 ด้านแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวม 8 พฤติกรรมมีผลต่อระดับความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน            


  Abstract


            The purpose of this study was to determine the level of satisfaction, satisfaction, demographic characteristics and tourist behavior of Thai tourists in tourism of  Kiriwong Lansaka Nakornsithammarat. It was found that the environmental factors. Price and service factor Service The reliability and reliability of the souvenirs and the security aspect were moderate. The results of demographic comparisons show that gender, age, education level, occupational status, and income varied. As a result, the satisfaction of the seven aspects is different. The comparison of travel behavior revealed that the factors of behavior of tourism included 8 behaviors affect 7 levels of satisfaction


 


 


 

Published
2018-07-26
How to Cite
วิยาภรณ์, สุธาสินี et al. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 83-91, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/21>. Date accessed: 19 june 2019.