ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในระยะเฉียบพลัน

Experience Family of Being First Stroke Patient of Acute Stage

  • วลัยนารี พรมลา
  • ทิวาพร ฟูเฟื่อง

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาประสบการณ์ของครอบครัว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในระยะเฉียบพลัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์ วิทยา คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็น สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ในระยะเฉียบพลัน จำนวน 6 ราย รวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และนำมา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)
              ผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวผู้ป่วยได้ สะท้อนประสบการณ์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจิตใจและ อารมณ์ พบว่า เมื่อได้รับข่าวถึงการป่วยเป็นโรคหลอด เลือดสมองจะเกิดความวิตกกังวล รู้สึกสับสน เครียด และกลัวว่าผู้ป่วยจะพิการหรือเสียชีวิต (2) ด้านร่างกาย ส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวด้านการพักผ่อน การรับ ประทานอาหาร และนำไปสู่การเจ็บป่วยจากความเครียด ที่เกิดขึ้น และพยายามสอบถามอาการของผู้ป่วยอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อจะลดความกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้น และ (3) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ครอบครัวต้องคิดหาวิธีที่ จะมีทรัพย์สินมาใช้จ่ายในการรักษา การมาเยี่ยม และ ขณะที่มาเฝ้าดูอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
              ดังนั้นพยาบาลควรสนใจและดูแลครอบครัว ผู้ป่วยด้วย เช่น การสอบถาม การพูดคุยให้กำลังใจ รวม ถึงให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วย สามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤตได้


 ABSTRACT
              This qualitative research is a phenomenological study. The purpose this study was to explore the meaning of experiences family of being first stroke patients of acute stage. The participants were 6 persons from families with first stroke who were willing to share their experiences. In-depth interview with taperecord was used for data collection. All interviews were transcribed verbatim and analyzed by using content analysis of Colaizzi.
             The study findings were as follows:
             (1) Psychological impact including anxiety, confusion, hopeless, and fear that the patient would encounter pain and suffering or die;
             (2) Physically episodes including changes in eating and sleeping patterns resulting in relative's health. Psychological impact was the most prominent theme.
             (3) Financial resource impact including income deficit and taking loan while the patient stayed in hospitals.
            Therefore, the nurses should pay attention and take a good care for families is of these patients. For example, inquiry, encouraging talk, and providing assistance in various aspects to help families adapt in crisis.

Author Biographies

วลัยนารี พรมลา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ทิวาพร ฟูเฟื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2019-01-20
How to Cite
พรมลา, วลัยนารี; ฟูเฟื่อง, ทิวาพร. ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในระยะเฉียบพลัน. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 68-75, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/210>. Date accessed: 17 sep. 2019.