ผลของโปรแกรมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี

The Effective to a Program of Promotion of Early Childhood Development in Pathumthani Province

  • ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์
  • วลัยนารี พรมลา
  • อารีย์ มหุวรรณ
  • อัปสร ชานวิทิตกุล

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษา ผลของโปรแกรม การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วน บุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย และโปรแกรมการให้ความรู้ใน การการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตรวจสอบความ ตรงตามเนื้อหามีค่าเท่ากับ .80 และ .78 และ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย นำไปหาค่าความเชื่อมั่น KR 20 ได้ค่าความเชื่อ มั่น .75 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเปรียบเทียบ (T-test )
ผลการวิจัย
           1. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยโดยรวมก่อนได้รับโปรแกรม อยู่ในระดับปาน กลาง (Mean = 11.50, S.D. = .75) และหลังได้รับ โปรแกรมอยู่ในระดับมาก (Mean = 14.50, S.D. = .50) 2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย อยู่ในระดับมากหลังได้รับโปรแกรม มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 93.33 และจากการทดสอบค่าที พบว่า ค่าเฉลี่ยของความ รู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนและ หลังเข้าโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 4.20 , P=.01)


ABSTRACT
           The purposes of this quasi experimental research were to study 1) the effective to a program of promotion of early childhood development in Pathumthani Province. The study samples were consisted of 30 parents. Data were collected using the demographic data record form, the knowledge of promotion of early childhood development questionnaire. The content validity index was at .80, and .78 consecutively, the knowledge of promotion of early childhood development which reliability test was conducted using KR 20 was at .75. Descriptive statistics and independent t- test were used for data analysis. The results of the study showed that 1) the knowledge of promotion of early childhood development before the program were at high level. (Mean = 11.50, S.D. = .75), and after the program were at high level. (Mean = 14.50, S.D. = .50). 2) The knowledge of promotion of early childhood development were at high level after participating in the program were increased from 40% to 93.33%, and the knowledge of promotion of early childhood development before and after participating in the program were statistically significant difference at .05 (t = 4.20, P = .01) 

Author Biographies

ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วลัยนารี พรมลา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อารีย์ มหุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อัปสร ชานวิทิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2019-01-21
How to Cite
ธนศิริรักษ์, ณิชชาภัทร et al. ผลของโปรแกรมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 76-84, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/211>. Date accessed: 17 sep. 2019.