ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการบริการวิชาการ ที่บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

Lived experiences of the Nursing Students on Academic Services integrated between Arts and Culture Maintaining and Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I course, Boromarajonani College of Nursing Chon Buri

  • กิตติพร ประชาศรัยสรเดช
  • อรวรรณ ดวงใจ
  • ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข

Abstract

             การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยา นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของ นักศึกษาพยาบาลในการบริการวิชาการที่บูรณาการงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 75 คน การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทำบันทึก และการสนทนากลุ่ม การคัดเลือก นักศึกษาผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน รวม 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี วิเคราะห์แก่นเนื้อหา
             ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีประสบการณ์ ชีวิตเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่บูรณาการงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน แบ่งได้เป็น แก่นเนื้อหาหลัก (major themes) 3 ประการ ได้แก่ 1) การบริการวิชาการและภูมิปัญญาไทย พัฒนานักศึกษา สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 2) ข้อจำกัดให้ประสบการณ์ และความรู้ที่ยิ่งใหญ่ 3) อุปสรรคเป็นบทเรียนสนับสนุน ให้เข้มแข็งและเจริญเติบโต นอกจากนี้นักศึกษา พยาบาลได้ประสบการณ์ทางบวกต่อการให้บริการวิชาการทั้งต่อตนเองและผู้รับบริการวิชาการ รวมทั้งเกิด ทัศนคติที่ดีต่อวิชาพยาบาล รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ เกิดความภาคภูมิใจต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด ชลบุรี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไป ประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาล อย่างมั่นใจ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะคือ วิทยาลัย ควรมีการวางแผนการออกแบบการเรียนการสอน รายวิชาแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการให้เหมาะ สมในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา นำผลการ วิจัยมาเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารการศึกษาในการวางแผน บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการจัดการเรียนการ สอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ รวมทั้งส่ง เสริมให้มีการจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ในการจัดทำโครงการที่บูรณาการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อ เนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มี มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ เพิ่มศักยภาพนักศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้การ ทำงานในวิชาชีพพยาบาล อันจะเป็นผลให้นักศึกษาได้ เพิ่มทักษะจากประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา

Abstract
             The purpose of this research was to understand lived experiences of nursing students who practiced academic services that integrated between arts and cultural maintaining and Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I course, Boromarajonani College of Nursing Chon Buri. The data were collected by means of participant observation, field note and focus group. Purposive sampling was used to recruit twenty nursing students from 3rd year nursing students in the academic year 2015. Data were analyzed by using thematic analysis.
              Four major themes that emerged from the data were: 1) Academic services, Thai’s Life style and wisdom develop students to become registered nurses, 2) The limited provides great experience and knowledge, 3) barrier is an experience that encourage strength and growth, and 4) encourage confidence in clinical practice. Nursing students have a positive experience to serve both themselves and clients. Nursing students perceived that they have high self-esteem and positive attitude toward nursing professional. Nursing students were proud of the local wisdom. Nursing students knew and able to apply the gain knowledge and experience in clinical practice. The students suggested that college should be design instructional courses that integrated academic services to encourage a good experience and encourage a chance to develop the 21st century learning skills and enhance student learning experiences which will be useful to the students upon graduation.

Author Biographies

กิตติพร ประชาศรัยสรเดช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

อรวรรณ ดวงใจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

Published
2019-01-21
How to Cite
ประชาศรัยสรเดช, กิตติพร; ดวงใจ, อรวรรณ; สุริยานิมิตรสุข, ธัญญมล. ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการบริการวิชาการ ที่บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 85-97, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/212>. Date accessed: 17 sep. 2019.