การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

The Development of a Model for Reduce Using Chemicals for the Environment of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

  • ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  • สุนทรี จีนธรรม
  • วินัย วีระวัฒนานนท์

Abstract

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ การลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการวิจัย แบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วา สุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี วิธีดำเนินการ การวิจัยโดยการสร้างและพัฒนารูปแบบการลดปริมาณ การใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง จากผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบและเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน เคมีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คน โดยใช้แบบประเมิน คุณภาพรูปแบบ หลังจากนั้นได้ปรับปรุงรูปแบบและ ปฏิบัติการตามรูปแบบ
               ผลการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้ สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า รูปแบบสร้างขึ้น จากแนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษา การลดการใช้สารเคมีและ ทฤษฎีการเรียนรู้ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบดังนี้1) หลักการของรูปแบบมุ่งนำความรู้สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนมาบูรณาการกับหลักการ 2R 3P ได้แก่ Reduce Replace Plan Participation และ Practice 2) วิธีการ ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และปฏิบัติ ใช้เวลาอบรมแบบเข้ม 3 วัน 3) สื่อและวิทยากรในการเรียนรู้ ได้จัดหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วยการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล ใช้การประเมิน เชิงปริมาณและประเมินแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ พฤติกรรม และความตระหนักหลังผ่านการเรียนรู้และ ติดตามผลการปฏิบัติ ผลการประเมินรูปแบบมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D. = 0.51)


 Abstract
               This research aimed to develop the model of chemical substance consumption quantity reduction for environment of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi students. The research used mixed methods for study and development. The research areas consisted of 4 area centers such as PhraNakhon Si Ayutthaya Han Tra Center, PhraNakhon Si Ayutthaya Wasukri Center, Nonthaburi Center and SuphanBuri Center. The research is creating and development of the model of chemical consumption quantity reduction for environment. The experts were purposively selected from 10 model and chemical for environment experts for creating and development and 9 chemical and environmental experts for evaluating the model by using model evaluation forms. Then make revision of the model and execute following the model.
                The research results revealed that developing the model of chemical substance consumption quantity reduction for environment of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Students indicated that the model was created from environmental concept, the reduction of chemical substance consumption and learning theory and had components as follows; 1) the principle of model to apply sustainable environmental knowledge to integrate with 2R 3P principle such as Reduce, Replace, Plan, Participation and Practice, 2) The utilization of workshop in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi was providing knowledge, learning exchange and practice taking three days for intensive training, 3) the media and lecturers for learning were set for 6 learning units and 4) the evaluation applying quantitative and participatory evaluation for knowledge, behavior and awareness after training showed that the model had the quality at the high level ( = 4.50, S.D. = 0.51).

Author Biographies

ชื่นสุมณ ยิ้มถิน

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุนทรี จีนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

วินัย วีระวัฒนานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

Published
2019-01-21
How to Cite
ยิ้มถิน, ชื่นสุมณ; จีนธรรม, สุนทรี; วีระวัฒนานนท์, วินัย. การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 133-143, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/215>. Date accessed: 17 sep. 2019.