การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านด้วยการสอน แบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Development of Reading Instructional Model through Task Based Approach Integrating with Collaborative Strategic Reading (CSR) and SCAMPER Techniques to Enhance Creative Thinking of Vocational Diploma Students

  • Richavee Chatviriyawong
  • Wisa Chattiwat

Abstract

          The objectives of this research were to: 1. construct the Reading Instructional Model through Task Based Approach Integrating with Collaborative Strategic Reading (CSR) and SCAMPER Techniques to Enhance Creative Thinking of Vocational Diploma Students, 2.investigate the effectiveness of the Reading Instructional Model based on the assigned criteria 80/80, 3.compare students’ reading comprehension ability between pre-test and post-test, 4. evaluate students’ creative thinking ability after using the Reading Instructional Model, and 5. evaluate multiple reading comprehension strategy usage of students after using the Reading Instructional Model. The samples of this research were 401st year diploma students majoring in Accounting, who enrolled in Academic year B.E. 2560 for the course of Business English at Rayong Technical College, selected by Random Sampling technique. The experiment was carried out for 18 weeks, 54 hours in total. The research results were 1) the Reading Instructional Model through Task Based Approach Integrating with Collaborative Strategic Reading (CSR) and SCAMPER Techniques to Enhance Creative Thinking of Vocational Diploma Students consisted of 4 components; principles, objectives, teaching and learning procedures, and evaluation and was named the ”CRTE Model„, consisting of four steps: ”Conceptualizing„ (C), ”Reacting„ (R), ”Thinking Creatively„ (T), and ”Evaluating„ (E), 2) the efficiency of the model was 83.46/ 82.90, meeting the E1 / E2 standard, 3) the students’ reading comprehension abilities scores obtained in post-test were significantly higher than pre-test at .01 level of statistical significance, 4) students’ creative thinking performance after using the Reading Instructional Model passed the set
               *This article is published to fulfill the requirement for Ph.D in Curriculum and Instruction, Silapakorn University, Thailand.
               **Richavee Chatviriyawong, Department of Foreign Language, RTC, richavee@yahoo.com
               ***Assco. Prof. Dr. WisaChattiwat, Faculty of Education, Silapakorn University, wisachat@gmail.com
               criteria (70%), in Satisfactory level, and 5) students’ usage of multiple reading comprehension strategies after the implementation of the Reading Instructional Model in overall was in the highest level.

Author Biographies

Richavee Chatviriyawong

Department of Foreign Language, RTC

Wisa Chattiwat

Faculty of Education, Silapakorn University

Published
2019-01-21
How to Cite
CHATVIRIYAWONG, Richavee; CHATTIWAT, Wisa. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านด้วยการสอน แบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 144-158, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/216>. Date accessed: 18 aug. 2019.