ปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

Issue Related to the Impeachment of Persons Holding PoliticalPosition and High-Ranking Officers under the Constitution of theKingdom of Thailand (Interim) B.E. 2557

  • กานต์กมล นาคศรีสังข์

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตร ปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลออกจาก ตำแหน่งหรือการอิมพีชเมนต์ (Impeachment) เป็น กลไกหนึ่งที่รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายใช้ในการ “ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เพื่อประกัน ความชอบธรรมและความชอบด้วยกฎหมายของการ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากใช้อำนาจรัฐโดย มิชอบ บิดเบือน ทุจริตหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ ควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การควบคุมการ ใช้อำนาจรัฐโดยการถอดถอนออกจากตำแหน่งเป็น มาตรการที่มุ่งควบคุมและตรวจสอบบุคคลผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง อันเป็นกระบวนการตรวจสอบ ทางการเมืองที่แยกออกจากกระบวนการตรวจสอบโดย ฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล
             การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วย กระบวนการถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในกระบวนการถอดถอนหลาย ประการ ได้แก่ การตีความผู้มีอำนาจในการถอดถอน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 6 วรรคสองบัญญัติว่า “...ให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติท????ำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และรัฐสภา„ ไม่ได้มีการบัญญัติในเรื่องอำนาจ ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้แก่สภา นิติบัญญัติแห่งชาติเอาไว้อย่างชัดเจน
            เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บุคคลผู้มีสิทธิริเริ่มกระบวนการถอดถอน นั้นมีเพียง 2 ลักษณะ อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ กระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ฉะนั้น สมควรที่จะมีการบัญญัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการเพิ่ม เติมให้อำนาจแก่องค์กรอื่น องค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ วุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ องค์กรรัฐอื่น ๆ ให้เป็นผู้มีอำนาจริเริ่มกระบวนถอดถอน เพิ่มเติมได้อีก การถอดถอนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 มิได้ ระบุเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งที่พ้นจาก ตำแหน่งไปแล้ว ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมี อำนาจถอดถอนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วได้เพราะ รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายในการ ยึดทรัพย์ การตรวจสอบและมีการละเว้นการลงเลือกตั้ง ในครั้งต่อไปอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน


Abstract
             The removal from office measure or impeachment is instrument for monitor and control the exercise of state power in many country ruled by democracy. Impeachment is measure for ensure the legitimacy and legality of the action under the scope of authority of the political appointees and the high officials of state. If individuals have wrongfully, distort, corruption or exploitation that should not be rightful this for themselves or others. Control of state power by the removal from office as a measure aimed at controlling and monitoring individuals who political appointees or senior officials. Impeachment is the review process of political which separated from the court process. The removal from office measure in the Constitution of Kingdom of Thailand, 2550 B. E. (2007), the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) and the Organic Act on Counter Corruption, B.E.2542 (1999), these laws appeared problem about the removal of a person from the position such as interpretation: authorized removal, claim or cause for removal, initiative and removal process, and the removal of those already vacates office. 
            The study indicated that: Section 6 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014), none clear specified about the National Legislative Assembly for authorized to removals. Section 270 of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2550 B. E. (2007) and the Organic Act on Counter Corruption, B.E.2542 (1999), These laws stipulates about cause of removal when persons having become unusually wealthy indicative of possible commission of corruption, malfeasance in office or malfeasance in judicial office, or for an intentional exercise of power contrary to the provisions of the Constitution or law, or for serious violation, or non-compliance with the ethnical standard. All of the above allegations have unclear for legal interpretation such as unusually wealthy. Section164 and 271 of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2550 B. E. (2007) and section 59 of the Organic Act on Counter Corruption, B.E.2542 (1999), limited to just two traits can initialed the process of removal: a. eligible voters of no fewer than 20,000 can sign a petition to the President of the Senate to have a person removed from office or Members of the House of Representatives of not less than one-fourth of the existing members of the House have the right to lodge with the President of the Senate a complaint requesting the Senate to pass a resolution to remove a person from office. 
           Therefore, should amend the law to increase the power of the Senate, or other organizations authorized to initiative the removal process. Section 270 of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2550 B. E. (2007) and article 59 of the Organic Act on Counter Corruption, B.E.2542 (1999), does not prescribe the details about the removal of who vacates office resulted problem of statutory interpretation.

Author Biography

กานต์กมล นาคศรีสังข์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กลุ่มกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

Published
2019-01-21
How to Cite
นาคศรีสังข์, กานต์กมล. ปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 164-171, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/218>. Date accessed: 17 sep. 2019.