นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ ธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Human Resource Development Innovation Affecting Hotel Business Success in 3 southern border provinces

  • วัชระ ขาวสังข์

Abstract

           การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา ตัวแปรนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความ สำเร็จของธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3)เพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ ผู้ประกอบ ธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 420 คน โดย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการประมาณค่า จาก ตัวแปรสังเกต (Observation Variable) ในสัดส่วน 1 ต่อ 20 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบ ธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและยืนยันข้อมูลโดย ใช้ทฤษฎี 3 เส้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติ พรรณนา (Descriptive Statistic) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการ วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เทคนิค การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ การวิจัยข้อที่ 1 และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การ วิจัยข้อที่ 2 และนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ การวิจัยข้อที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความสามารถ นวัตกรรมทุนมนุษย์ ศักยภาพการบริหาร ภาวะผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จ ของธุรกิจโรงแรม ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .63,.40, 48, .30 และ .40 ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ตัวแปรศักยภาพในการสื่อสาร ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถ อธิบายความแปรปรวนหรือทำนาย ได้ร้อยละ 86 นอกจากนี้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ยังพบว่าการรักษา ความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการเข้าพักโรงแรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีต่อการกลับมาใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โรงแรมได้อีกด้วย


Abstracts
           The research aims to: 1) to study the variables of innovation in human resource development that affect the success of hotel business in the three southern border provinces; 2) to study the relationship of innovation variables to human resource development that affects the success of 3) Hotel business in 3 southern border provinces 3) To create human resource development innovation that affect the success of hotel business. 3 provinces The quantitative and qualitative research. The sample used in quantitative research was Hotel operators in the three southern border provinces, 420 people, by the size of the sample from the Observation Variable in the ratio of 1 to 20. The tool used to collect data is the questionnaire. For qualitative research The sample was Hotel operators in the three southern border provinces were randomly selected from 15 randomly selected hotels. The instrument used for data collection. This is an in-depth interview and confirms the data using the three statistical theories used in the data analysis: descriptive statistics, percentages, means and standard deviations. The researcher used Mixed Methodology as a quantitative research. (Quantitative Research) using the Structural Equation Model (SEM) technique to fulfill the research objective 1 and the qualitative method using interview technique. Content Analysis in response to research objective 2 and presentation of human resource development innovations that affect the success of hotel business in 3 tea provinces. The southern to meet the research objective 3, the results showed that the knowledge ability. Innovative Human Capital Capacity management, leadership and teamwork. Direct influence on the success of a business hotel. The coefficient of influence was .63, .40, .48, .30 and .40, respectively, at the .05 level of significance. There is no direct influence on the human resources development that has contributed to the success of the hotel business in the three southern most provinces. All the causal variable Can describe the variance or predictability of 86%. In addition, qualitative research also found that the security of the customer. To stay Can build confidence and loyalty to return service. This has resulted in the success of the hotel business as well. 

Author Biography

วัชระ ขาวสังข์

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Published
2019-01-21
How to Cite
ขาวสังข์, วัชระ. นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ ธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 181-199, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/219>. Date accessed: 17 sep. 2019.