วิถีทางเข้าสู่อาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาทาง คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

The Way Toward Self - Employment Careers of Home Economics Graduates Vocational College

  • อรอนงค์ สุวรรณจักร

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวิถีทางเข้าสู่อาชีพอิสระของ ผู้สำเร็จการศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัย อาชีวศึกษา 2. ศึกษาระบบการจัดการและวิธีการ ดำเนินงานอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาทาง คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 3. ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการ ศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยการ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ให้ข้อมูลถูก คัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมทั่วไป สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ผ่านการสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยระหว่างการสัมภาษณ์ จะใช้การ บันทึกเทปในระหว่างการสนทนา การจดบันทึก และ สังเกตพฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่จบ การศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ 13 คน และการดำเนินธุรกิจครอบครัว จำนวน 2 คน มี เหตุผลในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจ 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ บุคคล ความต้องการส่วนตัว การได้ทำในสิ่งที่รักและมี ความถนัด ศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบ การ ประสบการณ์ และอายุ (2) ปัจจัยภายนอก ประกอบ ด้วย รายได้ โอกาสและการแข่งขัน ศักยภาพของธุรกิจ และครอบครัว สำหรับระบบการจัดการและวิธีการ ดำเนินงาน คือ ลักษณะเจ้าของคนเดียว ด้านหน้าที่ พบว่า มีการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการตลาด (2) ด้านการเงิน (3) ด้านการผลิต (4) ด้านบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การแข่งขันสูง ความ ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน และผู้ที่จบการศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ที่ประกอบอาชีพอิสระยังไม่มี ความรู้ด้านการตลาดเพียงพอ ปัญหาด้านการเงิน ได้แก่ การไม่ได้จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบเนื่องจากเป็นการ ดำเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว ปัญหาการผลิต ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าหรือ บริการทำให้สินค้าหรือบริการเกิดการขาดประสิทธิภาพ ที่ตรงตามความต้องการ บทสรุปและวิจารณ์: ผลการ วิจัยจะเป็นแนวทางหรือเส้นทางการเข้าสู่อาชีพอิสระ ทางคหกรรมศาสตร์ของผู้ที่จบการศึกษาทาง คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา


 Abstract
              The purposes of this research were to study 1. The way of independent career of home economics graduates. 2. The management system and how to operate an independent career of home economics graduates. 3. Barriers to independent occupation of home economics graduates Vocational College.
              The tool was qualitative research conducted in in-depth interviews with independent professionals who provide information selected by home economics graduates. Vocational colleges Department of Food and Nutrition General house Clothing and Apparel at least 5 years of independent career through interview and observation. During the interview It will use taped recording during the conversation, taking notes and observing behaviors. Data analysis Content Analysis
              The results of the study found that those who graduated from home economics The 15 vocational colleges include 13 new starters and 2 family businesses. There are two reasons for choosing a business: (1) Personal needs To do what love and aptitude. Potential and ability of entrepreneurs, experience and age (2) External factors include income, opportunity and competition. Business and family potential. The management system and operation method are the same front-end owners who have found 4 operations: (1) Marketing (2) Financial (3) Production (4) Personnel the problems and obstacles found are high competition. Current economic uncertainty and home economics graduates who are self-employed do not have enough marketing knowledge. Financial problems include: Not being systematically accountable for operating manufacturing problems are problems of quality personnel in producing goods or services, resulting in ineffective products or services that meet the needs. Conclusions and Criticism: The findings will guide or guide the career pathway in home economics. Of those who graduated in home economics. Vocational colleges

Author Biography

อรอนงค์ สุวรรณจักร

หลักสูตรอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published
2019-01-21
How to Cite
สุวรรณจักร, อรอนงค์. วิถีทางเข้าสู่อาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาทาง คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 221-231, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/222>. Date accessed: 17 sep. 2019.