ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

Good Governance in Procurement Process and Supplies of Sub district Administration Organization in Bang Rakam District Phitsanulok Province

  • ณัษฐนนท ทวีสิน
  • ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อเปรียบเทียบธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การบริหารส่วน ตำบล จำแนกตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
             กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 96 คน ดังนี้ (1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 24 คน (2) ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ หัวหน้าส่วนคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 24 คน (3) กรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุขององค์การบริหารส่วน ตำบล ได้แก่ กรรมการรับซองสอบราคา กรรมการเปิด ซองสอบราคา ประชาคมจากภาคส่วนประชาชนองค์การ บริหารส่วนตำบลละ 6 คน รวมเป็น 48 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีลักษณะคำถามปลาย เปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (T-test) ค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD
            ผลการวิจัยพบว่า
            ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ใน การทำงาน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีอิทธิพลต่อธรรมาภิบาลใน การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
            Abstract
            This research entitled 1) to study good governance in the procurement and subcontracting process of Sub district Administrative Organization in Bang Rakam District. 2) to compare the opinions on the procurement process and good governance in purchasing and procurement of Administrative organizations, Classified by personal factors; 3) to compare the good governance in purchasing and procurement of Administration Organization, Classified by procurement process.
              The target group used in this study was the Administration Organization in Bang Rakam District. samples 96 people classified (1) Administration executives were the sub district administrative directors and the sub district presidents were 24 people; (2) Procurement of Sub district Administration Organization were 24 people; (3) director of Sub-district Administrative Organization Commissioner opens Community from the public sector, sub-district administration, were 6 people, total of 48 people. The research instrument was a questionnaire; statistics used include mean, standard deviation and hypothesis testing t-test and analysis ANOVA by testing different pairs the LSD.
              The research endings that
              Good Governance the procurement and procurement process of Administration Organization in Bang Rakam District, Phitsanulok. The mean scores were at a high level.
              The comparison of individual factors, including gender, age, education and work experience, Opinions on the procurement process and good governance in the Procurement and Procurement Process of Sub district Administration Organization in Bang Rakam District, The results of the comparison of the procurement process had an influence on the good governance in purchasing and procurement of the Administration Organization in Bang Rakam District, Phitsanulok was significantly different at 0.05

Author Biographies

ณัษฐนนท ทวีสิน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยทองสุข

ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยทองสุข

Published
2019-01-22
How to Cite
ทวีสิน, ณัษฐนนท; วงษ์สวัสดิ์, ธรรศพงศ์. ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 247-259, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/223>. Date accessed: 17 sep. 2019.