การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

A Synthesis of New Public Service for Thailand

  • อลงกต วรกี

Abstract

             การวิจัยเรื่อง ”การสังเคราะห์แนวคิดการ บริการสาธารณะแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมไทย„ มี วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อื่นๆ และ (2) เพื่อ สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้แนวคิดการบริการ สาธารณะแนวใหม่ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ หนังสือและบทความจ????ำนวน 12 เล่ม/เรื่อง เครื่องมือใน การวิจัยคือแบบส????ำรวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ ใน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มีความแตกต่างจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) หลายประการ แต่กลับมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) เป็นอย่าง มาก สาระส????ำคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนว ใหม่ (NPS) มี 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า (2) การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ (3) เน้น คุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ (4) คิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (5) การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได้ไม่ใช่ เรื่องง่าย (6) การให้บริการมากกว่าการกากับทิศทาง และ (7) ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ

Abstract
              This research on a synthesis of the New Public Service aims (1) to study and comparative analyze of the concept of the New Public Service and the other concepts of Public Administration, and (2) to synthesize and summarize the concept of the New Public Service. Population and sample was 12 books and articles. The instruments used were a survey and interview. Data were analyzed using content analysis. The research findings showed that the concept of the New Public Service (NPS) is significantly different from the Old Public Administration (OPA) and the New Public Management (NPM) in many respects. On the other hands, it is similar to the concept of the New Public Administration (NPA). There are seven significances of the concept of the New Public Service (NPS) : (1) serving the citizens, not customers (2) searching for the public interest (3) value citizenship over entrepreneurship (4) thinking strategically and acting democratically (5) recognizing that accountability is not simple (6) serving rather than steering and (7) value people, not just productivity.

Author Biography

อลงกต วรกี

อาจารย์ประจำวิทยาลัยทองสุข

Published
2019-01-22
How to Cite
วรกี, อลงกต. การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 260-272, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/224>. Date accessed: 17 sep. 2019.