ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ของผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Understanding to Immigration Act 1979 of Entrepreneurs in the Area of Tambon Administration Organization, Muang District, Samut Sakhon Province

  • สุรชัย เจนประโคน

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อนำผล การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความ เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในด้านการเข้าและออกนอกราชอาณาจักร ด้านการเข้า มาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ด้านการเข้ามามีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร ด้านการส่งคนต่างด้าวกลับออก ไปนอกราชอาณาจักร และด้านบทกำหนดโทษ โดย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป มี และมีการได้รับการอบรมและ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคน เข้าเมือง พ.ศ. 2522 1-2 ครั้ง ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หมวด 2 การเข้าและ ออกนอกราชอาณาจักร หมวด 4 การเข้ามาในราช อาณาจักรเป็นการชั่วคราว หมวด 5 การเข้ามา มีถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร หมวด 6 การส่งคนต่างด้าวกลับออก ไปนอกราชอาณาจักร และหมวด 8 บทกำหนดโทษของ ผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความเข้าใจอันดับที่หนึ่งคือ ด้านการเข้าและออก นอกราชอาณาจักร เท่ากับ ด้านบทกำหนดโทษ อันดับที่ สามคือ ด้านการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เท่ากับ ด้านการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ อันดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร ตามลำดับ

Abstract
                The objectives of this study were to find out the understanding to Immigration Act 1979 Of entrepreneurs in the area of Tambon Administration Organization, Muang District, Samut Sakhon Province and take the result to the commanders for improving and enhancing the understanding to Immigration Act 1979 Of entrepreneurs in the area of Tambon Administration Organization, Muang District, Samut Sakhon Province in the aspect of kingdom immigration and emigration, temporary immigration to the kingdom, immigration for settlement in the kingdom, foreigner deportation from the kingdom and penalty classified by personal characteristics of gender, age, rank classification, level of education, average salary.
              The population in this study was 112 entrepreneurs in the area of Tambon Administration Organization, Muang District, Samut Sakhon Province. The needed instrument for gathering data was in form of questionnaire. The statistics for analyzing data were percentage, mean and standard deviation.
             The result revealed that the majority of respondents were male, were aged 31 – 40 years old, got Bachelor’s degree, had average salary 60,000 Baht.
             The understanding to Immigration Act 1979 in section 2: kingdom immigration and emigration, section 4: temporary immigration to the kingdom, section 5: immigration for settlement in the kingdom, section 6: foreigner deportation from the kingdom and section 8: penalty 1979 Of entrepreneurs in the area of Tambon Administration Organization, Muang District, Samut Sakhon Province was in high level for overall. For considering each aspect, the aspect of kingdom immigration and emigration as equal as penalty were at the first sequence. The third were the aspect of temporary immigration to the kingdom as equal as immigration for settlement in the kingdom and the last sequence was the aspect of foreigner deportation from the kingdom respectively.

Author Biography

สุรชัย เจนประโคน

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

Published
2019-01-22
How to Cite
เจนประโคน, สุรชัย. ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ของผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 273-287, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/225>. Date accessed: 17 sep. 2019.