ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

Relationship between Personality Traits Affecting Teamwork Efficiency of Employees of Electronics Industry Group, Nava Nakorn Industrial Estate, in Pathum Thani Province

  • สุนิสา บุญคล่อง
  • ญาณกร วรากุลรักษ์

Abstract

             การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) ระดับของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพนักงาน (3) ระดับประสิทธิภาพการ ทำงานเป็นทีมของพนักงาน และ (4) ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เป็นทีมของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเองซึ่งมีค่าความเที่ยงทั้ง ฉบับเท่ากับ 0.854 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
              ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานเพศหญิง มีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย พนักงานมีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (2) คะแนนของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (3) คะแนน ประสิทธิภาพการท????ำงานเป็นทีมของพนักงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ ประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของ พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าบุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก และบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานเป็น ทีม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลิกภาพ แบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพการ ทำงานเป็นทีม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              ข้อเสนอแนะการวิจัย คือ บุคลิกภาพแบบหวั่น หลไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการ ทำงานเป็นทีม องค์กรควรคัดเลือกพนักงานให้มีความ เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือหัวหน้างานมอบหมายงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพของพนักงาน


 Abstract
              The descriptive research aimed to study (1) Personal factors, (2) five personality traits level, (3) teamwork efficiency of employees, and (4) the relationship between five personality traits and teamwork efficiency. The Sample size were 420 employees of Electronics Industry Group, Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province. The Instrument was a self – administered questionnaire with reliability valve of 0.854. The data were analyzed by using descriptive statistics as percentage mean and standard deviation, and Pearson’s correlation.
              The results were (1) The proportion of female employees was higher them male the employees were between 26 – 30 years of age, single, finished bachelor’s degree, had 1 – 5 years of working experience, and received monthly income of 15,001 – 20,000 baht; (2) The scone of five personality traits as a whole were in good level; (3) The scone of teamwork efficiency as a whole were in good level. and (4) There were significantly relationship between personality traits and teamwork efficiency at confidence level of 0.05. The personality traits of Agreeableness, Conscientiousness, Extroversion, and Openness to Experience were positively significant related to teamwork efficiency. Neuroticism personality was negatively significant related to teamwork efficiency.
             The recommendation should be made; Neuroticism personality traits has negative relationship with the teamwork efficiency traits so the organization administrators should select employees with suitable position Furthermore, Foreman should assign the appropriate job description with personality traits of employees.

Author Biographies

สุนิสา บุญคล่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ญาณกร วรากุลรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Published
2019-01-22
How to Cite
บุญคล่อง, สุนิสา; วรากุลรักษ์, ญาณกร. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 302-312, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/227>. Date accessed: 17 sep. 2019.