ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

Transformational Leadership of Commercial Bank Executives in Bangkok

  • กนกพร กลีบมาลัย
  • ญาณกร วรากุลรักษ์

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อหาความสัมพันธ์กับ การยอมรับของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขต กรุงเทพมหานคร ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ไทย จำแนกตามปัจจัยส่วน บุคคล และรูปแบบผู้นำ ของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสถิติ สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (ธนาคารพาณิชย์ไทย) ตามความคิดเห็นของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ ในภาพรวม/อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.01) และรายด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.88-4.11)
           2. การยอมรับและปฏิบัติตามของพนักงาน ระดบั ปฏิบตั ิการตามผู้นำของธนาคารพาณิชย์ ตามความ คิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการในภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก (  x̄ = 3.85) และรายด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.83-3.93) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (ธนาคารพาณิชย์ไทย) กับการ ยอมรับและปฏิบัติตามของพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามผู้นำ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และรายด้าน มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
            The objectives of this research were 1) to study the transformational leadership of Siam Commercial Bank (SCB)’s executives in Bangkok, and 2) to determine the relationship between the acceptance of SCB personnel in Bangkok and transformational leadership of SCB executives, classified by personal factors and leadership model of SCB personnel in Bangkok. The sample of this study was 400 SCB personnel in Bangkok. The research instrument was the questionnaire used to collect data. Data were analyzed through percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis testing was conducted by one-way ANOVA and Pearson’s simple correlation.
             The results of this research found that:
             1. Overall operational personnel had high level of opinion towards transformational leadership of executives (SCB) ( x̄ = 4.01). When individual aspects were considered, transformational leadership of SCB executives was rated at high level ( x̄ = 3.88-4.11).
             2. Overall operational personnel had high level of opinion towards the acceptance and compliance of SCB executives ( x̄ = 3.85). When individual aspects were considered, their acceptance and compliance was rated at high level ( x̄ = 3.83-3.93).
             3. At both overall and individual aspects, transformational leadership of executives (SCB) and acceptance and compliance was highly positively related with statistical significance level of .05.

Author Biographies

กนกพร กลีบมาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ญาณกร วรากุลรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

Published
2019-01-23
How to Cite
กลีบมาลัย, กนกพร; วรากุลรักษ์, ญาณกร. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 314-323, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/228>. Date accessed: 17 sep. 2019.