คุณภาพของผู้บริหารในสถานศึกษา

Quality of management in educational institutions

  • นฤมล เจริญพรสกุล
  • สุชาติ ค้าทางชล
  • เพ็ญศรี บางบอน

Abstract

          การบริหารโดยภาพรวมนั้น มีผลต่อความ สำเร็จขององค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การจัดการทำให้การ ใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลในการ ผลิตมีกระบวนการจัดการที่ดี จะทำให้องค์การประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดการเป็น เทคนิคที่ทำให้สมาชิกในองค์การเกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ การจัดการเป็นกำหนด ขอบเขตการทำงานของสมาชิกในองค์กร และเป็นการ แสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ้นได้ และยัง เป็นการแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด การจัดการจึงช่วย ทำให้เกิดการจ้างงาน ทำให้ประชาชนมีรายได้ เป็นกลไก อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคมและ ประเทศชาติได้ โลกาภิวัฒน์ ทำให้การดำเนินงานใด ๆ มีความสลับซับซ้อนมาขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งบริบทมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อนาคตขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจยากที่จะคาดคะเนได้ว่าจะเกิด อะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้ อิทธิพล ของการเปลี่ยนแปลง จากภายนอกองค์การ ส่งผลทั้งเชิงบวกและลบกับ องค์การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายใน ปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป ด้วยความมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ตามแผนงาน ทักษะสำคัญของการบริหารงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะ สามารถให้องค์กรดำรงอยู่ได้นั่นเอง ระดับชั้นของการ บริหารมี 3ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น มีผู้กล่าวว่า ”การบริหารเป็นกิจกรรม„ เพราะการจัดการ ต้องมีการออกแบบงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุน และชี้แนวทางในการทำงานของบุคคล กลุ่มบุคคลใน องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร บทบาท ของผู้บริหารระดับกลางในการจัดการ ผู้บริหารระดับ กลางมีบทบาทสำคัญในการนำแผนหลักหรือนโยบายไป สู่แผนปฏิบัติงาน และเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและกำหนดเป็นนโยบายขององค์กร จึงเป็น ผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับ ต้น แต่ก่อนลงรายละเอียดของแต่ละทักษะ เราควร เข้าใจความหมายผู้บริหาร ตลอดจนหน้าที่ และบทบาทของการบริหาร เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทาง ในที่นี้จะ กล่าวถึงคุณภาพที่สำคัญของผู้บริหารของสถานศึกษาที่ ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

Abstract
               Management by overview Affect the success of the organization. Even if it is not visible. It can be measured and evaluated. Management makes resources cost-effective and productive. The organization will achieve its goals. Management is a technique that brings together members of the organization. In practice, management intent is to determine the scope of work of the members of the organization. And it is the best way to work. It also helps to improve the quality of life of personnel. And it is the best way to work. Management helps create employment. People make money. It is a mechanism to drive the economy in society and the nation. Globalization makes any operation. The complexity is growing. The context has changed dramatically. The future of organizations, both public and private, is difficult to predict what will happen in the near future. Both positive and negative effects on the environment. This is a highly competitive era. To be effective management. And the plan. Key Skills of Management It is important to be able to sustain the organization itself. There are three levels of management: high, middle and high. ”Management is an activity„ because management must design the work of the organization to support and guide the way people work. Individuals in the organization align with organizational goals. The role of middle management in management Mid-level executives play an important role in implementing a master plan or policy into a work plan. And is responsible for evaluating the performance. To lead the solution, change, change and define the corporate policy. It is a link between top management and top management. But before the details of each skill. We should understand the executive meaning. As well as duties And the role of administration. To lead the direction. In this case, we will discuss the important qualities of good and effective school administrators.

Author Biographies

นฤมล เจริญพรสกุล

นักวิชาการอิสระ

สุชาติ ค้าทางชล

นักวิชาการอิสระ

เพ็ญศรี บางบอน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Published
2019-01-23
How to Cite
เจริญพรสกุล, นฤมล; ค้าทางชล, สุชาติ; บางบอน, เพ็ญศรี. คุณภาพของผู้บริหารในสถานศึกษา. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 337-348, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/230>. Date accessed: 17 sep. 2019.