การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย

Public Participation in Anti-Corruption Empirical Study of Thailand

  • ธีรพล กาญจนากาศ

Abstract

          การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อ ต้านการทุจริตนั้น เป็นสิ่งสำคัญของประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีในการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างคุ้มค่า ประเทศไทยได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขึ้นมาอย่างมากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จนได้มีการบัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม สังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีโครงการข้อตกลงคุณธรรม และมีผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเข้าสังเกตการณ์ใน โครงการของหน่วยงานของรัฐซึ่งปรากฏว่าส่งผลให้การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสยิ่งขึ้น โครงการปี พ.ศ. 2558-2561 รวม 38 โครงการ และมี ผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเข้าสังเกตการณ์ในโครงการดัง กล่าว ผลทำให้ประหยัดงบประมาณ 71,127 ล้านบาท ตํ่ากว่างบประมาณคิดเป็น 32.85 % อันเป็นผลงานที่น่า พอใจเป็นอย่างยิ่ง จึงถือว่าการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนส่งผลดีต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น และขยายโอกาสการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้ กว้างขึ้น วางรูปแบบและระเบียบที่ชัดเจนในการประสาน งานระหว่างองค์กรอิสระกับการทำงานภาคประชาชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรต่อ ต้านคอร์รัปชั่นหรือผู้สังเกตการณ์คุณธรรม ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Abtract
                The participation of the people in anti-corruption. It is important for the country to flourish. This will result in good budgeting. Thailand has significantly improved its participation in the public sector over the past four years, and is set out in the Public Procurement and Government Procurement Act, 2560. The public participation in the procurement of various agencies. The public sector is also required to be appointed as a member of the Board of Governors. Have a Integrity Pact and have Independent Observer. Observing the government projects, it appears that the government procurement is more transparent. Project 2015-2018 includes 38 projects. And there are observers of Independent Observer in the project. The budget was 71,127 million baht, lower than the budget of 32.85%. Therefore, the participation of the public sector has contributed to the fight against corrupt corruption. The government should encourage people to participate in the procurement process. And expanding the opportunities for public participation in the fight against corruption. Specify clear formats and arrangements for coordination between independent organizations and the public sector, such as the Office of the National Anti-Corruption, Office of the Auditor General, or Independent Observer Faster and efficient.

Author Biography

ธีรพล กาญจนากาศ

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

Published
2019-01-23
How to Cite
กาญจนากาศ, ธีรพล. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 249-365, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/231>. Date accessed: 17 sep. 2019.