ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Satisfaction of The Employers toward Competencies for Graduate Nurses, Boromarajonani College of Nursing Udonthani

  • เนตรนภา กาบมณี
  • วาสนา ขอนยาง
  • เบญจวรรณ กิจควรดี
  • สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ

Abstract

             การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะบัณฑิต พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ที่ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 109 คน กลุ่ม ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 98 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความพึงพอใจต่อ สมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี อุดรธานี ประกอบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และตาม อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และตรวจสอบความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างที่มี คุณลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 30 คน พบว่ามีค่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน
            ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อสมรรถนะ บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล ศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.43, S.D =0.54) และรายด้านพบว่าระดับมากที่สุดคือด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ( x̄ = 4.58, S.D = 0.50) รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ( x̄ = 4.50, S.D = 0.53) ด้านทักษะ การปฏิบัติทางวิชาชีพ ( x̄ = 4.41, S.D = 0.52) ด้าน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x̄ = 4.36, S.D = 0.57) ด้าน ทักษะทางปัญญา ( x̄ = 4.34, S.D = 0.55) และด้าน ความรู้ ( x̄ = 4.32, S.D = 0.53) ตามลำดับ ความพึง พอใจต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อุดรธานี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี อุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.44, S.D = 0.51) และรายด้านพบว่ามากที่สุดคือด้านจิต บริการ ( x̄ = 4.50 S.D = 0.52 ) รองลงมาคือ ด้านการ คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม ( x̄ = 4.40, S.D = 0.49) ด้านการคิดวิเคราะห์ ( x̄ = 4.36, S.D = 0.49)


Abstract
                 The purpose of this descriptive research is to study the satisfaction of the nurses’ employers on the competence of nurses graduated from Boromarajonani College of Nursing Udonthani Year 2016, 109 persons. The samples were 98 the employers of nurses graduated from Boromarajonani College of Nursing Udonthani Year 2016 including chief nurses, senior nurses, deputy chief nurses. The instruments were the questionnaires about satisfaction of the nurses’employers on the competence of nurses graduated from Boromarajonani College of Nursing Udonthani. These instruments were tested for content validity by a panel of experts and Chronbach’s alpha were 0.86 respectively. The data were analyzed using SPSS for Windows for frequency, mean, standard deviation.
                   The findings showed that the satisfaction of the nurses’employers on the competence of nurses graduated (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) was at high level ( x̄ = 4.43, S.D = 0.54) and in each aspect, it was found that 1) Ethics and Moral was at the highest level ( x̄ = 4.58, S.D = 0.50) 2) Interpersonal skills and responsibility ( x̄ = 4.50, S.D = 0.53) 3) Nursing Practical skill ( x̄ = 4.41, S.D = 0.52) 4)Numerical analysis skills, communication and information technology skills ( x̄ = 4.36, S.D = 0.57) 5) Cognitive Skills ( x̄ = 4.34, S.D = 0.55) and 6) Knowledge ( x̄ = 4.32, S.D = 0.53). The satisfaction of the nurses’employers on the competence of nurses graduated (Identity of nurses graduated from Boromarajonani College of Nursing Udonthani) was at high level ( x̄ = 4.44, S.D = 0.51) and in each aspect, it was found that 1)Service Mind was at the highest level ( x̄ = 4.50 S.D = 0.52 ) 2) Participation/Patient Right ( x̄ = 4.40, S.D = 0.49) and 3) Analytical Thinking ( x̄ = 4.36, S.D = 0.49) 

Author Biographies

เนตรนภา กาบมณี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

วาสนา ขอนยาง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

เบญจวรรณ กิจควรดี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Published
2019-01-23
How to Cite
กาบมณี, เนตรนภา et al. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 366-375, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/232>. Date accessed: 17 sep. 2019.