การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Development of a Continuous Care Mode for Pregnant Women with Preterm Labor in Kumphawapi Hospital, Udonthani Province

  • รัศมี พิริยะสุทธิ์
  • สุนันทา สงกา
  • พณาวรรณ พาณิชย์

Abstract

            การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการ ดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี โดยใช้แนวคิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง: หัวใจใน การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์ มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต่อเนื่องของข้อมูล 2)ความต่อ เนื่องของการจัดการ และ 3) ความต่อเนื่องของ สัมพันธภาพ ร่วมกับใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องของ Edward Deming ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาและ สถานการณ์ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ การดูแล และนำรูปแบบไปทดลองใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด จำนวน 25 คน และ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการใช้รูปแบบการดูแลที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า 1) เมื่อนำรูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่องไปปฏิบัติ จริงกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด มีอัตรากลับมารักษาซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 28 อัตรา การคลอดก่อนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 20 การมีเพศ สัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย และการทำงานหนักเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด2) พยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติตามรูปแบบได้ทุก กิจกรรม 3) ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อรูปแบบ การดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนด พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับเห็นด้วยมาก 3 ลำดับแรก คือ เนื้อหามีความ ชัดเจน ( x̄ =4.22, SD=0.44) มีความชัดเจนมากกว่า แนวทางเดิม ( x̄ =4.22, SD=0.44) และมีประโยชน์ต่อ หน่วยงาน ( x̄ =4.22, SD=0.44) ขั้นตอนที่ 4 การนำ ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการพัฒนา ใหม่ มีข้อเสนอแนะว่ารูปแบบสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดเป็นนโยบายมีการ ติดตาม กำกับ ประเมินและปรับปรุงให้มีความชัดเจน และความเหมาะสมกับหน่วยงาน


Abstract
             This action research aimed to develop and investigate a Continuously Caring Model for pregnant women with preterm labor in Kumphawapi Hospital, Udonthani Province. The concept of Continuously Caring and Deming Cycle was used to improve the quality of midwifery practices. Continuously Caring concept consists of 3 points: continuity of data, continuity of management, and continuity of data relationship. The Deming’s Cycle comprises four–step model which was applied in this action research. The first step was analysis of problems and situations . The second step was to develop Continuously Caring Model and it then was tested on twenty-five pregnant women with preterm labor and ten professional nurses. The third step was to investigate and evaluate the model. After the first 3 steps, the findings showed that the percentage of pregnant women with preterm labor who repeated cycles of treatment was twenty eight. Twenty percentage of the preterm birth rate was reported. The risks of preterm labor were having sexual intercourse without using a condom and working hard during pregnancy. Professional nurses could follow all of the activities which were created in the model. The context of model was cleared ( x̄ = 4.22, SD = 0.44). The context of the present model was clearer than the previous guidelines ( x̄ = 4.22, SD = 0.44). There were benefits to the organization when evaluated the model ( x̄ = 4.22, SD = 0.44). The last step was related to the PDCA cycle, to improve the model. There are suggestions that Continuously Caring Model can be effectively used in practice and it should be imposed as a policy. The model should be monitored, evaluated and improved to be clear and appropriate for each organization.

Author Biographies

รัศมี พิริยะสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องคลอด โรงพยาบาลกุมภวาปี

สุนันทา สงกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด โรงพยาบาลกุมภวาปี

พณาวรรณ พาณิชย์

อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Published
2019-01-25
How to Cite
พิริยะสุทธิ์, รัศมี; สงกา, สุนันทา; พาณิชย์, พณาวรรณ. การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 376-388, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/233>. Date accessed: 17 sep. 2019.