ผลกระทบจากอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ 4.0

The impact of Industry 4.0 on Logistics 4.0

  • ณรงค์ ทมเจริญ
  • ทัศนีย์ สิราริยกุล
  • เพ็ญศรี บางบอน
  • สุชาติ ค้าทางชล

Abstract

             อุตสาหกรรม 4.0 เป็นกระแสโลกมีผลกระทบ ต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบในหลาย มิติ โดยเริ่มตั้งแต่การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบ ดิจิทัล การความสร้างโปร่งใส ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ การแยกส่วนผลิต ระบบการขนส่ง การกระจายสินค้า และการจัดการคลังสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมต่อข้อมูลกับอุตสาหกรรมการผลิต บทสรุปของ บทความนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกองค์กรในอุตสาห กรรมโลจิสติกส์ควรเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการตั้งเป้าหมายองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างโครงสร้างองค์กร การ พัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ไว้ ล่วงหน้าเพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบและ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิผลต่อไป


Abstract
             Industry 4.0 has a global impact on economic and social activities. It also includes logistics activities that are affected in several dimensions. Starting from the Digitalization, Transparency, Automation, Modularization, Transportation, Distribution and Automated warehouse management to connect data to the manufacturing industry. The summary of this article also suggests that all organizations in the logistics industry should be prepared to deal with future changes. By setting up an organization, Strategic Planning Organizational structure Technology development and Human resource development to reduce the severity of the impact and to respond effectively to changes.

Author Biographies

ณรงค์ ทมเจริญ

นักวิชาการอิสระ

ทัศนีย์ สิราริยกุล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพ็ญศรี บางบอน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สุชาติ ค้าทางชล

นักวิชาการอิสระ

Published
2019-01-25
How to Cite
ทมเจริญ, ณรงค์ et al. ผลกระทบจากอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ 4.0. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 413-425, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/235>. Date accessed: 17 sep. 2019.