รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตจังหวัดหนองคาย

Academic Affairs Management Model of Dhamma Education Division in PhraPariyattitham Schools in Nongkhai Province

  • พระพิทักษ์ บุญปัน

Abstract

บทคัดย่อ


                   รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย


                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนประจำอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 โรงเรียนเป็นผู้บริหาร 9  รูปและครูอาจารย์ 55  รูป / คน รวมกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 64  รูป / คน ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 9 คน ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ(Connoisseurship) จำนวน 20 คน


                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ(Focus Group Discussion ) และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากการข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง


                 ผลการวิจัย พบว่า  1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารองลงไป คือ ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

  2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 2  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน คือ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  5  ด้าน และการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารงาน 4 ด้าน


     3.ผลการประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคายพบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตจังหวัดหนองคายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นในประเด็นย่อยพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุก


Abstract


            The research entitled, “Academic Affairs Management Model ofDhamma Education Division ofPhraPariyattitham Schools in Nongkhai Province”, aimed 1) to study the state of the academic affairs management ofDhamma Education Division ofPhraPariyattitham Schools in Nongkhai Province, 2) to create the academic affairs model ofDhamma Education Division ofPhraPariyattitham schools in Nongkhai Province, and 3) to evaluate the academic affairs model ofDhamma Education Division ofPhraPariyattitham schools in Nongkhai Province.


            The samples used in the first period of this research were totally 64 administrators/teachers, i.e. 9monk-administrators and55 teachers who were teaching in 9Dhamma Education Division ofPhraPariyattitham Schools in Nongkhai Province in the academic year of 2014. While in the second period of this research, the 9 informants were invited to participate in a focus group discussion. And in last period, the 20 experts were invited to be as the informants for evaluation.


            The instruments used in this research were the questionnaire, focus group discussion, and the evaluation by the experts. In the quality test, the only items of questionnaire with above .50 value of the IOC were acceptable, and in the reliability test, Cronbach’s alpha value was rated at .97. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, and standard deviation. In addition, the content analysis was employed for the qualitative data which were concluded from the experts’ suggestions.


            The research findings revealed that  1. The state of the academic affairs management of PhraPariyattitham Schools in Nongkhai Province was at high level. Especially, the instructional mediaand technology development aspect was at the highest level; the educational supervision aspect was at the lower, and the lowest level was the school’s curriculum development aspect.

  2. The academic affairs model of PhraPariyattitham schools in Nongkhai Province consisted of 2 variables that were relevant to each other, i.e. the 5 aspect-academic affairs management and the 4aspect- academic affairs management based on administrative principles.

  3. The results of evaluation for the appropriate and possible academic affairs model of PhraPariyattitham schools in Nongkhai Province overall were at the highest level. Moreover, every aspect was found at the highest level.


 

Author Biography

พระพิทักษ์ บุญปัน

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
บุญปัน, พระพิทักษ์. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตจังหวัดหนองคาย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 12-22, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/5>. Date accessed: 20 feb. 2019.