ตัวแบบส่วนประสมการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์; Marketing Mix of One Tumbol One Product

  • สุนันภรณ์ โอภาสศิริวิทย์

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าที่ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบระดับความสำคัญส่วนประสมการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าที่ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และตัวแบบส่วนประสมการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 385 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีความเชื่อมั่น .88 วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นโดย t-test, F-test หาความสัมพันธ์ของเพียรสัน และถดถอยเชิงพหุคูณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังนี้
              1. ผู้บริโภคสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีช่วงอายุ 36 - 45 ปีจำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และรายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2
              2. ระดับความสำคัญพฤติกรรมการซื้อสินค้าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคโดยรวมในภาพรวมเฉลี่ยมีระดับความสำคัญระดับมาก หากพิจารณาระดับระดับความสำคัญของพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านการเลือกซื้อสินค้า(X= 3.99) ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (X= 3.96) และด้านสถานที่ที่ซื้อ (X= 3.87) มีระดับความสำคัญมาก ส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (X= 3.36) และด้านความถี่ในการซื้อรอบ 6 เดือน (X= 3.26) มีระดับความสำคัญปานกลางเรียงตามลำดับ
              3. ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสรุปในภาพรวมเฉลี่ย มีระดับความสำคัญมาก หากพิจารณาลำดับความสำคัญจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านลักษณะทางกายภาพ(X= 4.06) การจัดจำหน่าย (X= 4.02) ด้านผลิตภัณฑ์ (X= 3.99) ราคา (X= 3.98) ด้านกระบวนการ (X= 3.97) คนหรือพนักงาน (X= 3.96) และด้านการส่งเสริมการตลาด(X= 3.90)มีระดับความสำคัญมากเรียงตามลำดับ
              4. สมมติฐาน
                 4.1 ผู้บริโภคสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และมีรายได้เฉลี่ย แตกต่างกันมีระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาด ไม่แตกต่างกัน
                 4.2 พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อในรอบ 4 เดือน ที่ผ่านมาด้านการเลือกซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์กัน กับส่วนประสมการตลาดของลูกค้าในภาพรวมเฉลี่ยระดับ ปานกลางทิศทางเดียวกัน
             5. ตัวแบบส่วนประสมการตลาดของสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = 702.44(X1) ด้านการจัดจำหน่าย +650.18(X2) ด้านราคา + 609.55(X3) ด้านผลิตภัณฑ์ + 391.45(X4) ด้านคนหรือพนักงาน + 357.23 (X5) ด้านลักษณะทางกายภาพ


             This research were quantitative and qualitative research, aim to evaluate significant level of consumebehavior significant level and compare marketing mix of One Tumbol One Products (OTOP), relationship between consume behavior and significant level and compare marketing mix of OTOP and marketing mix model of One Tumbol One Productsby accidental sampling 385 respondents. Questionnaire was the tool to collecting data with confidence level at .88. The analysis was conducted by computer software, statistical treatments by program computer namely: frequency, percentage, means, standard deviation, ranking, hypothesis tested by t – test and F-test, Pearson Correlation, and Multiple Regression at statistical level .05, the research analyzed found that.
            1. The majority of OTOP consumer were female 203 respondents (52.7 %), their age between 36 – 45 year old 133 respondents (34.5%), education level bachelor degree 159 respondents (41.3%), occupation business employees 157 respondents (40.8%) and average income per month 15,001 – 25,000147 respondents (38.2%).
            2. Finding indicated that overall area of OTOP consumer behavior were at high level, however raking by mean first were product selectionarea (X=3.99),nature products area ( X =3.96),place area ( X =3.87), expenditure 4 months ago (X=3.36), and purchasing frequency 6 months ago (X=3.26) respectively
            3. Finding indicated that over all area ofOTOP marketing mix were at very high level, However the raking by meant firstly were physical area (X=4.06), place area (X=4.02), product area ( X =3.99),price area ( X =3.98) process area (X= 3.97), employee area (X=3.96),promotion area (X= 3.90), at very high level respectively                4. Hypothesis tested finding indicated that
                     4.1 There were not significant deferent of OTOP marketing mix classified by gender, age, education attain occupation, and average income.
                     4.2 There were at moderate relationship level at significant level .05 between significant level and compare marketing mix of OTOP and 30 consume behavior in term of nature products area, purchasing frequency 6 months ago, and selecting area and expenditure 6 months ago.
            5. Marketing mix model of One Tumbol One Productsby= 702.44(X1)place area+650.18(X2) price area+609.55(X3)product area + 391.45(X4) employee are+ 357.23(X5)physical area.

Published
2017-12-24
How to Cite
โอภาสศิริวิทย์, สุนันภรณ์. ตัวแบบส่วนประสมการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์; Marketing Mix of One Tumbol One Product. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 28-42, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/65>. Date accessed: 15 dec. 2018.