สื่อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของผู้บริโภค; Advertising Media and Purchasing Behavior of Consumer in Trade Exhibition

  • เอนก พันธุรัตน์, สุลีมาศ คำมุง

Abstract

           การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาสื่อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับความสำคัญของสื่อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของผู้บริโภค และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผู้เข้าชมและซื้อศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า
          ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21– 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท การโฆษณาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการโฆษณาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า พบว่า ผู้บริโภคจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าต่อครั้งมากที่สุด 10,000 บาท และน้อยที่สุด 200 บาท ในรอบ 3 เดือน ผู้บริโภคได้เข้าชมงานแสงดสินค้ามากที่สุด 9 ครั้ง และน้อยที่สุด 1 ครั้ง ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการเข้าชมงานแสดงสินค้ามากที่สุด 6 ชั่วโมง และน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง สินค้าประเภทที่ผู้บริโภคเลือกชมและซื้อในงานแสดงสินค้ามากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์/กล้อง/โทรศัพท์ ผู้บริโภคเดินทางมาชมและซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้ากับเพื่อนมากที่สุด ช่วงเวลาที่เดินทางมาชมและซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01 น. เป็นต้น สาเหตุสำคัญที่สุดที่ชื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า คือ สินค้าที่มีความหลากหลาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าต่อครั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า ด้านจำนวนครั้งในการเข้าชมงานแสดงสินค้าในรอบ 3 เดือน และด้านระยะเวลาในการเข้าชมงานแสดงสินค้า (ชั่วโมง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และผู้บริโภคที่มีการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า ด้านระยะเวลาในการ เข้าชมงานแสดงสินค้า (ชั่วโมง) แตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ .01 และ .05


          This research is focused on the study of the importance of advertisement media and compare the behavior on buying goods at the Trade Exhibition,. Sampling groups used in this study are 385 consumers at Impact Muang Thong Thani Exhibition Center by using Questionnaires as the instruments in gathering data with IOC .89 and validity coefficient .91. Analysis statistics are frequency, percentage, mean and standard deviation, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). It is found, as a result of the study,
          that Majority of the consumers were of female sex aged between 21 and 30 years; under single status; engaged in the occupation of being employees of private companies with monthly income of lower than or tantamount to 10,000 Baht. The advertisement in the overalls and by the aspect in all aspects is in high level except on the aspect of the advertisements via radio broadcasting and online medias is in moderate level and in respect of the behavior on the visit to Trade Exhibition and the buying goods at Trade Exhibition, it is found that, the consumers spent money for buying goods at the Trade Exhibition per time at the maximum of 10,000 Baht and at the maximum of 200 Baht. During the period of 3 months, the maximum period of time for visiting to the trade exhibition by consumers paying visits most is 9 hours and the minimum visiting time is 1 hour. Goods which consumers preferring to see and buy most at the Trade Exhibition are computers/cameras/ telephones. Consumers travel to visit Trade Exhibition and buy goods at the Trade Exhibition with friends most. The hours on which consumers traveling to visit the Trade Exhibition and buy goods at the Trade Exhibition most is 1610 hours, etc. The most important reason for consumers to buy goods at the Trade Exhibition is the diversity of goods. It is found, as a result of hypothetical test, that consumers with the differences in sex, age, status, occupation, educational level and income per month possess the behavior on the visit to the Trade Exhibition and the buying goods at the Trade Exhibition on the aspect of spending money in buying goods at the Trade Exhibition per time differently with implicitly statistical significance at the level of .01. Consumers with the difference in age, occupation possess the behavior on the visit to the Trade Exhibition and the buying goods at the Trade Exhibition on the aspect of the number of times in visiting the Trade Exhibition during the period of 3 months and on the aspect of the period of time (in hours) differently with implicitly statistical significance at the level of .01 and consumers with the difference in educational level possess the behavior on the visit to the Trade Exhibition and the buying goods at the Trade Exhibition on the aspect of the period of time (in hours) in visiting the Trade Exhibition and selecting to buy goods at the Trade Exhibition differently with implicitly statistical significance at the level of .01 and .05.

Published
2017-12-24
How to Cite
คำมุง, เอนก พันธุรัตน์, สุลีมาศ. สื่อโฆษณาและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของผู้บริโภค; Advertising Media and Purchasing Behavior of Consumer in Trade Exhibition. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 43-50, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/66>. Date accessed: 15 dec. 2018.